c

Samråd för fortsatt och utökad täktverksamhet m m vid Alingsås bergtäkt, Alingsås kommun

Avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken (1998:808) för Skanska Industrial Solutions ABs (”Skanska”) kommande ansökan om bergtäkt m.m. på fastigheten Bälinge-Torp 2:7 i Alingsås kommun.

Bakgrund och planerad verksamhet

Skanska har ett befintligt tillstånd enligt miljöbalken till täkt av berg m.m. på fastigheten Bälinge-Torp 2:7 i Alingsås kommun. Tillståndet gäller till och med den 30 juni 2023.

Den planerade verksamheten omfattar uttag av upp till 15 000 000 ton berg under en tid om 30 år. Det framtida årsuttaget av berg förväntas omfatta normalt 250 000 ton per år och max 500 000 ton under enstaka år. Verksamhets- och brytområdet kommer att utökas mot öster från nu gällande tillstånd. Brytning kommer att ske ner till som lägst nivån +90, vilket är samma lägstanivå som medges enligt nu gällande tillstånd. Skanska kommer att utreda påverkan på de hydrogeologiska förhållandena och vid behov kommer tillståndsansökan även omfatta vattenverksamhet.  Skanska avser även utöka möjligheten till återvinning av entreprenadberg och avfall för anläggningsändamål samt använda jord-/schaktmassor för anläggningsändamål i täkten.

I samband med sprängning i den planerade verksamheten hanteras sprängämnen. Den planerade verksamheten, liksom den pågående verksamheten, omfattas av den lägre kravnivån gällande hantering av explosiva ämnen enligt 13 § Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (vilket ofta kallas seveso-verksamhet).

Samrådsprocessen

Skanska informerar i detta avgränsningssamråd om planerna på ansökan för den pågående täktverksamheten och bjuder in till skriftligt samråd med särskilt berörda, allmänheten och berörda myndigheter m.m.

Samrådet syftar bl a till att Skanska som verksamhetsutövare ska lyfta fram och få information om problemställningar för sådant som har betydelse för den kommande tillståndsprövningen. Samrådet ger även närboende, kommunen och andra berörda möjlighet att komma med upplysningar och synpunkter som behöver beaktas, däribland avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningen. Samrådsprocessen omfattar även riskhantering och hur eventuella olyckor till följd av verksamheten ska kunna förebyggas och begränsas avseende seveso-verksamheten.

Eftersom täktens planerade verksamhetsområde är större än 25 hektar och därmed automatiskt antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 § miljöbedömnings­förordningen, har inget föregående utredningssamråd enligt 24 § punkt 2, 6 kap miljöbalken utförts.

Synpunkter lämnas skriftligen

Sista dag för att lämna synpunkter är 30 september 2022.

Kontaktperson

Louise Alström, Contact,
tel 010-449 51 29 och
Katarina Wallinder, Contact,
tel 010-449 00 72.

Post

Skanska Industrial Solutions AB
Att. Louise Alström
Våxnäsgatan 120
653 41 Karlstad

Behandling av personuppgifter

Inkomna synpunkter kommer att redovisas i en samrådsredogörelse i ansökningshandlingarna. I enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR, förklarar vi för dig hur Skanska behandlar dina personuppgifter i samband med samrådsärenden.

Information om personuppgiftsbehandling

Mer information

Planerad verksamhet beskrivs i det samrådsunderlag som kan laddas ner här. Det går också bra att kontakta kontaktpersonerna till vänster.