c

Samråd för fortsatt och utökad täktverksamhet m m vid Alingsås bergtäkt, Alingsås kommun är nu genomfört

Avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken (1998:808) för Skanska Industrial Solutions ABs (”Skanska”) kommande ansökan om bergtäkt m.m. på fastigheten Bälinge-Torp 2:7 i Alingsås kommun.

Bakgrund och planerad verksamhet

Skanska har ett befintligt tillstånd enligt miljöbalken till täkt av berg m.m. på fastigheten Bälinge-Torp 2:7 i Alingsås kommun. Tillståndet gäller till och med den 30 juni 2023.

Den planerade verksamheten omfattar uttag av upp till 15 000 000 ton berg under en tid om 30 år. Det framtida årsuttaget av berg förväntas omfatta normalt 250 000 ton per år och max 500 000 ton under enstaka år. Verksamhets- och brytområdet kommer att utökas mot öster från nu gällande tillstånd. Brytning kommer att ske ner till som lägst nivån +90, vilket är samma lägstanivå som medges enligt nu gällande tillstånd. Skanska kommer att utreda påverkan på de hydrogeologiska förhållandena och vid behov kommer tillståndsansökan även omfatta vattenverksamhet.  Skanska avser även utöka möjligheten till återvinning av entreprenadberg och avfall för anläggningsändamål samt använda jord-/schaktmassor för anläggningsändamål i täkten.

I samband med sprängning i den planerade verksamheten hanteras sprängämnen. Den planerade verksamheten, liksom den pågående verksamheten, omfattas av den lägre kravnivån gällande hantering av explosiva ämnen enligt 13 § Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (vilket ofta kallas seveso-verksamhet).

Samrådsprocessen

Samråd för planerad verksamhet har pågått under hösten 2022. Vid eventuella frågor om den fortsatta processen kontakta Contact.