c

Samråd för fastigheterna Skellefteå-Rönnbäcken 1:10 m fl

Undersökningssamråd enligt 6 kap miljöbalken (1998:808)

Skanska Industrial Solutions AB avser att ansöka om ändring av gällande tillstånd, för täktverksamheten på fastigheterna Skellefteå-Rönnbäcken 1:10 m fl i Skellefteå kommun

Bakgrund och planerad ändring

Skanska Industrial Solutions AB (Skanska) har ett befintligt tillstånd till bergtäkt m.m. enligt miljöbalken (MB), på fastigheten Skellefteå-Rönnbäcken 1:10 m fl, i Skellefteå kommun. Täkttillståndet gäller till och med den 31 juli 2032. Tillståndet inkluderar även uppställning och drift av mobilt kross- och sorteringsverk samt asfaltverk, lagring av annat avfall än farligt avfall i form av riven asfalt utan stenkolstjära samt även införsel och användning av s.k. rena jordmassor/schaktmassor för efterbehandling inom verksamhetsområdet. I tillägg finns även beslut gällande lagring och mekanisk bearbetning av avfall och tillverkning av matjord. För verksamheten finns ett antal villkor som reglerar verksamhetens påverkan på omgivningen.

Den planerade ändringen omfattar en permanent liten utökning av verksamhetsområdet i sydost för att bereda bättre plats för verksamheten, vilket även indirekt innefattar en revidering av villkor 4 som ska hänvisa till aktuell täktplan. Ändringen avser även en revidering av villkor gällande arbetstider och buller samt möjligheten att tillfälligt under tre år öka den årliga mängden berg som får brytas ut.

I samband med sprängning hanteras sprängämnen i bergtäkten och verksamheten omfattas av den lägre kravnivån gällande hantering av explosiva ämnen enligt 13 § Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Planerad ändring innebär ingen egentlig förändring av riskerna, men sprängning kan komma att ske fler gånger per år under år med ökat årsuttag.

Skanska bedömer att planerad verksamhet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Slutligt avgörande i fråga om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan fattas av Länsstyrelsen, enligt 26§ 6 kap MB.

Samrådsprocessen

Skanska informerar här om planerna på ansökan om ett ändringstilstånd och bjuder in till skriftligt samråd med särskilt berörda, allmänheten och berörda myndigheter mm. En tillståndsprövning för att ändra ett gällande tillstånd enligt 9 kap MB omfattar flera moment och däribland ett undersökningssamråd enligt 23 och 24 §§ 6 kap MB.

Samrådet syftar bl.a. till att vi som verksamhetsutövare ska lyfta fram och få kunskap om problemställningar för sådant som har betydelse för den kommande tillståndsprövningen. Samrådet ger även närboende, kommunen och andra intressenter möjlighet att komma med upplysningar och synpunkter som behöver beaktas.

I detta undersökningssamråd redogör Skanska för förutsättningarna på platsen och planerna för en ansökan om ändring av den pågående verksamheten på rubricerad fastighet samt grunderna för Skanskas bedömning om att verksamheten inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan och miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och avgränsning.

Samrådet avser verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning, de miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser samt om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. Verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor därför avser samrådet även hur allvarliga kemikalieolyckor till följd av verksamheten eller åtgärden ska kunna förebyggas och begränsas. Lag (2017:955).

Länsstyrelsen ska, enligt 26 § 6 kap miljöbalken, efter undersökningen i ett särskilt beslut avgöra om verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Om länsstyrelsen beslutar att en betydande miljöpåverkan inte kan antas, ska en liten miljökonsekvensbeskrivning bifogas ansökan och den ska innehålla de upplysningar som behövs för en bedömning av de väsentliga miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan förväntas ge.

Synpunkter

Synpunkter lämnas skriftligen

Sista dag för att lämna synpunkter
10 december 2021

Kontaktperson

Katarina Wallinder

Mejl

Contact

Post

Skanska Industrial Solutions AB
Att. Katarina Wallinder
Johan på Gårdas gata 5A
405 18 Göteborg

Behandling av personuppgifter

Inkomna synpunkter kommer att redovisas i en samrådsredogörelse och i ansökningshandlingarna. I enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR, förklarar vi för dig hur Skanska behandlar dina personuppgifter i samband med samrådsärenden.
Information om personuppgiftsbehandling

Mer information

Planerad verksamhet beskrivs i det samrådsunderlag som kan laddas ner här. Om ni inte har möjlighet att ladda ned samrådsunderlaget eller önskar ytterligare information kan ni kontakta Katarina Wallinder.