c

Samråd inför planerad ändring av verksamheten vid Vikans kross

Undersökningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken inför planerad ansökan om utökad hantering av entreprenadberg på Vikans kross, på fastigheterna Biskopsgården 830:822 med flera i Göteborgs kommun.

Bakgrund och planerad verksamhet

Skanska bedriver i dag verksamhet vid Vikans kross, som huvudsakligen är en täkt för produktion av bergmaterial. Inom verksamhetsområdet producerar Skanska bland annat också betong och asfalt samt bedriver återvinningsverksamhet. För verksamheten finns tillstånd enligt 9 kap miljöbalken och i tillståndet finns ett antal villkor som reglerar verksamhetens påverkan på omgivningen.

Inom ramen för befintlig verksamhet får Skanska bland annat ta emot och hantera årligen 300 000 ton entreprenadberg och jord/schakt, med en möjlighet att under tre enstaka år ta emot 1,5 miljon ton entreprenadberg.

Planerad ändring innebär att den maximala mängden entreprenadberg som får hanteras vid Vikans kross utökas med en möjlighet att ta emot maximalt 1 miljon ton per år under ytterligare tre år och maximalt 700 000 ton per år under ytterligare två år. Skanska avser att söka ett ändringstillstånd för detta.

I samband med sprängning hanteras sprängämnen i bergtäkten och verksamheten omfattas av den lägre kravnivån gällande hantering av explosiva ämnen enligt 13 § Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Planerad ändring bedöms inte innebära någon förändring av riskerna.

Skanska bedömer att planerad verksamhet kan ske inom ramen för gällande villkor och att ändringen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Samrådsprocessen

En tillståndsprövning för att ändra ett gällande tillstånd enligt 9 kap miljöbalken omfattar flera moment och däribland ett undersökningssamråd enligt 23 och 24 §§ 6 kap miljöbalken. Samrådet syftar bland annat till att verksamhetsutövaren ska lyfta fram och få kunskap om problemställningar för sådant som har betydelse för den kommande tillståndsprövningen. Samrådet ger även närboende, kommunen och andra intressenter möjlighet att komma med upplysningar och synpunkter som kan behöva beaktas i ansökan och tillståndsprövningen.

Samrådet avser den planerade ändringens omfattning och utformning, de miljöeffekter som ändringen kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser samt om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. Verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor därför avser samrådet även hur allvarliga kemikalieolyckor till följd av verksamheten eller åtgärden ska kunna förebyggas och begränsas. Lag (2017:955).

Efter genomfört samråd ska verksamhetsutövaren sammanställa en samrådsredogörelse och lämna in den till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska därefter, enligt 26 § 6 kap miljöbalken, i ett särskilt beslut avgöra om verksamheten kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Om Länsstyrelsen beslutar att en betydande miljöpåverkan inte kan antas, ska en liten miljökonsekvensbeskrivning bifogas ansökan och den ska innehålla de upplysningar som behövs för en bedömning av de väsentliga miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan förväntas ge.

Synpunkter lämnas skriftligen

Sista dag för att lämna synpunkter
7 juni 2023

Kontaktperson

Katarina Wallinder

Tel

010-449 00 72

Mejl

Contact

Post

Skanska Industrial Solutions AB
Att. Katarina Wallinder
405 18 Göteborg

Behandling av personuppgifter

Inkomna synpunkter kommer att redovisas i en samrådsredogörelse i ansökningshandlingarna. I enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR, förklarar vi för dig hur Skanska behandlar dina personuppgifter i samband med samrådsärenden.

Information om personuppgiftsbehandling

Här kan du ladda ned samrådsunderlag

Planerad verksamhet beskrivs i det samrådsunderlag som kan laddas ner här. Om ni inte har möjlighet att ladda ned samrådsunderlaget eller önskar ytterligare information kan ni kontakta Katarina Wallinder.