c

Avgränsningssamråd för fortsatt och utökad täktverksamhet m.m. på fastigheten Bergkvara 6:1 i Växjö kommun

Avgränsningssamråd enligt 6 kap miljöbalken (1998:808) Skanska Industrial Solutions AB (nedan kallat Skanska) undersöker möjligheten att fortsätta och utöka verksamheten på fastigheten Bergkvara 6:1 i Växjö kommun

Bakgrund och planerad verksamhet

Skanska har ett befintligt tillstånd enligt miljöbalken till täkt av berg m.m. på fastigheten Bergkvara 6:1 i Växjö kommun. Skanska ser ett behov av att utveckla verksamheten och undersöker möjligheten att söka tillstånd för fortsatt och utökad verksamhet. Pågående verksamhet är uppdelad i två verksamhetsområden.

Ansökan avser omfatta täkt av totalt 24 miljoner ton berg, 800 000 ton morän och 100 000 ton torv i 30 år. Den planerade verksamheten innebär en utökning av det västra verksamhetsområdet. Ett årligt maximalt uttag planeras om 800 000 ton och under enstaka år kan högre uttag om upp till en miljon ton ske. Brytning avses, som lägst, ske ner till nivån +125, detta är samma lägstanivå som medges i gällande tillstånd. Ansökan omfattar även tillverkning av årligen maximalt 200 000 ton asfalt och 50 000 m3 betong. Ansökan omfattar även deponi av totalt 950 000 m3 icke farligt avfall (inert deponi), med en maximal årlig deponering om 100 000 ton, samt återvinning av årligen 320 000 ton schaktmassor/berg, asfalt och betong med mera. Ansökan omfattar även vattenverksamhet, bortledning av grundvatten.

I samband med sprängning i den pågående och i den planerade verksamheten hanteras sprängämnen. Verksamheten bedöms fortsatt komma att omfattas av den lägre kravnivån gällande hantering av explosiva ämnen, enligt 13 § Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Samrådsprocessen

En tillståndsprövning enligt miljöbalken omfattar flera moment och däribland samråd med berörda enskilda m fl enligt 6 kap miljöbalken. Skanska informerar här om planerna på ansökan om ett nytt tillstånd för fortsatt och utökad verksamhet och bjuder in till skriftligt samråd med särskilt berörda, allmänheten och berörda myndigheter mm.

Samrådet syftar bland annat. till att vi som verksamhetsutövare ska lyfta fram och få kunskap om problemställningar för sådant som har betydelse för den kommande tillståndsprövningen. Samrådet ger även närboende, kommunen och andra intressenter möjlighet att komma med upplysningar och synpunkter som behöver beaktas däribland hur miljökonsekvensbeskrivningen ska avgränsas.

Då den planerade verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan, i enlighet med 6§ miljöbedömningsförordningen (2017:966) då verksamhetsområdet för täkten planeras överstiga 25 ha, ska en specifik miljöbedömning ska genomföras.

I enlighet med den 28 § 6 kap miljöbalken innebär den specifika miljöbedömningen att den som avser att bedriva verksamheten, i detta fall Skanska, samråder om hur miljökonsekvensbeskrivningen ska avgränsas genom ett så kallat avgränsningssamråd. Då verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan i enlighet med miljöbedömningsförordningen genomför Skanska inget inledande undersökningssamråd.

Synpunkter lämnas skriftligen

Sista dag för att lämna synpunkter
31 mars 2023

Kontaktperson

Katarina Wallinder

Telefon

010-449 00 72

E-post

Contact

Postadress

Skanska Industrial Solutions AB
Att. Katarina Wallinder
405 18 Göteborg

Här kan du ladda ned samrådsunderlag

Planerad verksamhet beskrivs i det samrådsunderlag som kan laddas ner här. Om ni inte har möjlighet att ladda ned samrådsunderlaget eller önskar ytterligare information kan ni kontakta Katarina Wallinder.

Behandling av personuppgifter

Inkomna synpunkter kommer att redovisas i en samrådsredogörelse i ansökningshandlingarna. I enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR, förklarar vi för dig hur Skanska behandlar dina personuppgifter i samband med samrådsärenden.

Information om personuppgiftsbehandling.