c

Avgränsningssamråd enligt 6 kap miljöbalken (1998:808)

Skanska Industrial Solutions AB (Skanska) avser att ansöka om ändring av gällande tillstånd, för täktverksamheten på fastigheterna Skellefteå-Rönnbäcken 1:10 m fl i Skellefteå kommun.

Bakgrund och planerad ändring

Skanska har ett befintligt tillstånd till bergtäkt m.m. enligt miljöbalken, på fastigheten Skellefteå-Rönnbäcken 1:10 m fl, i Skellefteå kommun. Täkttillståndet gäller till och med den 31 juli 2032. Tillståndet inkluderar även uppställning och drift av mobilt kross- och sorteringsverk samt asfaltverk, lagring av annat avfall än farligt avfall i form av riven asfalt utan stenkolstjära samt även införsel och användning av s.k. rena jordmassor/schaktmassor för efterbehandling inom verksamhetsområdet. I tillägg finns även beslut gällande lagring och mekanisk bearbetning av avfall och tillverkning av matjord. För verksamheten finns ett antal villkor som reglerar verksamhetens påverkan på omgivningen.

Den planerade ändringen omfattar en permanent liten utökning av verksamhetsområdet i sydost för att bereda bättre plats för verksamheten, vilket även indirekt innefattar en revidering av villkor 4 som ska hänvisa till aktuell täktplan. Ändringen avser även en revidering av villkor gällande arbetstider och buller samt möjligheten att tillfälligt under tre år öka den årliga mängden berg som får brytas ut.

I samband med sprängning hanteras sprängämnen i bergtäkten och verksamheten omfattas av den lägre kravnivån gällande hantering av explosiva ämnen enligt 13 § Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Planerad ändring innebär ingen egentlig förändring av riskerna, men sprängning kan komma att ske fler gånger per år under år med ökat årsuttag.

Skanska har med anledning av planerad ändring genomfört ett undersökningssamråd, som inleddes i september 2021. Skanska har efter samrådets genomförande lämnat in en samrådsredogörelse till Länsstyrelsen i Västerbottens län. Länsstyrelsen i Västerbotten har härefter fattat beslut om att verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan, därmed ska en specifik miljöbedömning genomföras enligt 6 kap 28 § miljöbalken. Miljöbedömningen ska föregås av ett avgränsningssamråd, som innebär att den som avser att bedriva verksamheten samråder om verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning, de miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser samt om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning.

Aktuell samrådsprocess

Formerna för ett avgränsningssamråd regleras av bestämmelserna i 6 kap 29–31 §§ miljöbalken. Avgränsningssamråd ska hållas, i enlighet bestämmelserna i 6 kap 30 § miljöbalken, med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten samt med de övriga statliga myndigheter, de kommuner och den allmänhet som kan antas bli berörda av verksamheten.

Samrådet syftar bl a till att vi som verksamhetsutövare ska lyfta fram och få kunskap om problemställningar för sådant som har betydelse för den kommande tillståndsprövningen. Samrådet ger även närboende, kommunen och andra intressenter möjlighet att komma med upplysningar och synpunkter som behöver beaktas, däribland hur miljökonsekvensbeskrivningen ska avgränsas.

Som underlag för avgränsningssamrådet har Skanska uppdaterat den samrådshandling som togs fram som underlag för det redan genomförda undersökningssamrådet. Ingen förändring av vad den planerade ansökta ändringen av tillståndet avser eller omfattningen av denna är gjord, dvs. den är densamma som i undersökningssamrådet.

Synpunkter lämnas skriftligen

Sista dag för att lämna synpunkter är 31 maj 2022

Kontaktperson

Katarina Wallinder

Mejl

Contact

Post

Skanska Industrial Solutions AB
Att. Katarina Wallinder
Johan på Gårdas gata 5A
405 18 Göteborg

Behandling av personuppgifter

Inkomna synpunkter kommer att redovisas i en samrådsredogörelse i ansökningshandlingarna. I enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR, förklarar vi för dig hur Skanska behandlar dina personuppgifter i samband med samrådsärenden.

Information om personuppgiftsbehandling.

Mer information

Planerad Planerad verksamhet beskrivs i det samrådsunderlag som kan laddas ner här. Om ni inte har möjlighet att ladda ned samrådsunderlaget eller önskar ytterligare information kan ni kontakta Katarina Wallinder.