Biokol av avfall

Biokol

Biokol – en viktig del av Skanskas klimatresa. Hantering av avfall och restprodukter från arbetsplatser är en stor del i Skanskas arbete. Det som tidigare gått till förbränning kan nu i stället förädlas till biokol och få ett nytt liv. 

Biokol framställs genom upphettning av organiska restprodukter och avfall i en pyrolysprocess. Det gäller allt organiskt material som trärester från byggarbetsplatser, stubbar från avverkningar och spannmål.

Materialet hettas upp med minsta möjliga tillförsel av syre. Det i sin tur gör att koldioxiden förblir kvar i kolet i stället för att släppas ut i atmosfären. Andra ämnen som vattenånga, kolmonoxid och metan förkolnas. Kvar blir en produkt med en unik förmåga att behålla vatten och näringsämnen.

Biokol har flera användningsområden

Det fasta biokolet har många klimatnyttor och användningsområden. Det fungerar som jordförbättring för odling, värmekälla vid produktion och kolsänka i jorden. Det kan även användas till rening av ämnen som olja, kväve, fosfor och i vissa fall även PFAS-ämnen i förorenade dagvattensystem, urbana planteringar och jordar. Ur framställningen av biokol är det även möjligt att producera pyrolysolja, som i sin tur kan vidareförädlas till biodrivmedel.

Framställningen av biokol görs på ett miljömässigt och hållbart sätt av organiskt restmaterial från befintliga och tidigare projekt. Biokol klassas som en ”negative emission technology” som binder koldioxid och därmed ger en positiv effekt på klimatet.

Mobil biokolpanna

Genom att vi använder oss av en mobil biokolpanna har vi möjligheten att producera biokolet lokalt där det ska användas. Vi slipper därmed transportera avfallet som ofta är tungt och skrymmande.

Genom att tillverka biokolet i direkt anslutning till arbetsplatsen kan det användas som jordförbättringsmedel i våra egna och andras projekt.

Tar till vara energin i framställningen

Det är inte bara det fasta biokolet som är bra. Vid framställningen bildas även överskottsvärme som kan användas till att torka det organiska materialet innan pyrolysen, värma upp bodar och kontor på̊ våra etableringar, värma insatsmaterial till asfalt- och betongtillverkning.

Dessutom går det att konvertera värmen till el för att driva maskiner och elektrifierad produktion. Värmen från framställningen kan också̊ användas av energibolag och ersätta fossila bränslen i fjärrvärmesystem.

Pannan består av två containrar som är sammanbundna med en kanal. Den ena är en pyrolyskammare och den andra en tork där överskottsvärmen återvinns. Korgarna med biokolet kyls i ett vattenbad och pyrolysprocessen avbryts.

Vi berättar gärna mer