c

Samråd för fastigheten Tygeln 1, Solna

Inbjudan till avgränsningssamråd inför ansökan om tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalken vid uppförande av ny kontorsbyggnad på fastigheten Tygeln 1 (Gårdsvägen 9 och 11) i Solna

Under Skanska Fastigheter Stockholm AB:s grundläggning av kontorsbyggnaden kommer grundvattenbortledning att ske. Vid behov utförs även skyddsinfiltration. Inför ingivande av ansökan om tillstånd hos Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, genomför bolaget avgränsningssamråd. Undersökningssamråd har inte ägt rum.

En samrådshandling har arbetats fram, i vilken huvudsaklig beskrivning görs av vattenverksamheten, utsläppande av länshållningsvatten, buller med mera. Enskilda som kan antas bli särskilt berörda och den allmänhet som kan antas bli berörd erbjuds att delta i samrådet och lämna synpunkter. 

 

Synpunkter

Synpunkter lämnas skriftligen.

Sista dag för synpunkter 

2021-05-07

E-post 

Contact

Post

Vid frågor eller vid önskemål om att få samrådsunderlaget skickat med post, vänligen skicka meddelande till ovan angivna e-postadress.

Behandling av personuppgifter

Inkomna synpunkter kommer att redovisas i ansökningshandlingarna. I enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR, förklarar vi för dig, hur Skanska behandlar dina personuppgifter i samband samrådsärenden.
Information om personuppgiftsbehandling

Senast uppdaterad: 2021-04-23