c

Skanskas satsar på förnyelsebar energi

Skanskas mål för att bygga grönt är högt ställda. Ett av initiativen är ny förnyelsebar energi.

År 2050 ska Skanska Sverige vara helt klimatneutralt. Redan nu är flera delmål uppnådda genom att minimera energianvändningen i alla nya byggnader. Nästa steg blir att se till att den energi som används är helt grön och kommer från förnyelsebara källor.

– Men vi nöjer oss inte med det, utan vill satsa på ett tillskott av ny förnyelsebar energi som inte skulle producerats annars och som gör att elen till husen blir en reell addition av ny grön energi. Det har gjort att vi utvecklat en ny produkt, Ny förnyelsebar energi, säger Jonas Gräslund, teknikchef på Skanska Fastigheter.

Fastighetsel driven av solceller

Den första kontorsfastigheten med Ny förnyelsebar energi ligger i Södra Hammarbyhamnen i Stockholm och är i drift sedan början av 2018. Husets behov av fastighetsel drivs helt med solceller producerade i en solpark som byggt ut sin anläggning motsvarande husets energibehov för fläktar, hissar och annat.

– Att bara sätta solceller på taket hade inte räckt till hela fastighetens elbehov. Dessutom får vi ett enklare underhåll av fastigheten när de som är experter på solanläggningen tar hand om underhållet av den, säger Jonas Gräslund.

Solparken som ligger på en nedlagd del av ett flygfält utanför Kalmar ägs av Kalmar Energi. Skanska har skrivit ett tjugoårigt avtal med elbolaget. Det innebär att elbolaget kan göra de nödvändiga investeringar i nya solceller som behövs, samtidigt som fastigheten får ett fast elpris i 20 år.

– I dagsläget är priset högre, men om ett antal år kan det här bli mycket förmånligt om elpriserna går upp. Efter 20 år försvinner dessutom kapitalkostnaden och det enda som återstår är en liten driftskostnad under resten av anläggningens livslängd.

Andra källor till grön energi

På sikt skulle det även kunna handla om utbyggnad av andra förnyelsebara energikällor, till exempel vindkraftverk som knyts till Skanskas fastigheter. Samtidigt finns det gott om markområden som inte kan användas för andra ändamål, som nedlagda berg- och grustäkter, som skulle passa väl för utbyggnad av nya stora solanläggningar.

– Fördelen med solel är att det går att räkna hem även små investeringar och att vi enkelt kan skala upp när vi bygger nya fastigheter.

Även hyresgästerna kan välja förnyelsebar solenergi från solparken. De är dock inte bundna till längre avtal än vad hyreskontraktet gäller.

– Genom att välja att producera elen till fastigheten med solceller minskar vi hyresvärdens klimatpåverkan till en tredjedel. Om hyresgästerna också är med blir den totala klimatpåverkan från byggnaden så liten som en tiondel, berättar Jonas Gräslund.

Förnyelsebar el bra ur ett globalt perspektiv

En del brukar invända att solel främst produceras under den del av året då vi i Sverige inte har lika stort behov av energi – och att en stor del av elproduktionen i landet redan är grön.

– Men vi ingår i ett nordeuropeiskt elsystem, där mer än hälften av elproduktionen är baserad på fossil råvara. Om vi har en överproduktion av förnyelsebar energi här varvar de fossilbaserade verken ner i motsvarande grad. Ur ett globalt perspektiv har vi alltså mycket att vinna på att öka den förnybara andelen el.

I dagsläget finns ett kvotpliktsystem för elhandel, där elhandelsbolagen måste köpa in en viss andel grön el i förhållande till hur mycket el de säljer. Detta gör de genom att köpa elcertifikat från leverantörer av grön el. För leverantörerna av grön el innebär det ett sätt att finansiera satsningen på till exempel solel eller vindkraft.

– För att det ska bli ett reellt tillskott av ny förnyelsebar energi kommer vi att låsa elcertifikaten. Det gör att ingen kan dra nytta av dem för att slippa bygga förnyelsebar energi någon annanstans.

Ytterligare en kontorsfastighet med Ny förnyelsebar energi är nu under uppförande i Solna.

– Vi har också påbörjat diskussioner med andra elbolag om liknande upplägg på fler platser. Nu hoppas vi att fler företag ska göra samma sak så att vi tillsammans kan bidra till att minska de negativa effekterna på klimatet, säger Jonas Gräslund

Senast uppdaterad: 2018-05-23