c

Skanska i teamwork för Sverige 2070

Smidiga förflyttningar, samarbete, social och ekologisk hållbarhet och tekniska innovationer. Skanska arbetar tillsammans med andra tongivande företag för utveckling av huvudregionerna i ett Sverige år 2070. Här är de spännande visionerna för varje region!

Göteborg: En världsstad och ett nav i Skandinavien

Göteborg ska år 2070 vara navet i en arbetsmarknad som lockar 13 miljoner människor. Med höghastighetstrafik som binder ihop storstadsområden i Sverige, Norge och Danmark öppnar sig nya möjligheter för den som vill bo i fjällen men jobba i den hållbara storstaden. Transporterna är anpassade för individen – resenären bestämmer och systemet anpassar färden till flera utsläppsfria och tysta fordon.

I dag har näringslivet i Göteborg svårt att rekrytera och behålla talanger.

– Högeffektiva transportsystem är grunden för att man sedan ska kunna utveckla resten, säger Maria Rydberg, marknadsekonom och ­projektledare hos Skanska i Göteborg.

Miljömässigt hållbar är ett av ledorden för Göteborg 2070. Göteborgs nya Green University ska locka internationella företag och specialkompetenser. Men det är inte bara grön teknik och snabba transporter som finns med i visionen. Det är minst lika viktigt att skapa en stark social hållbarhet i staden. Det ska bland annat åstadkommas genom att de två stränderna på var sida om Göta älv byggs samman med broar. Att skapa platser att mötas på blir extra viktigt för alla som arbetar på distans, från hemmet eller kvarterskontoret.

Öresund: Nya förbindelser ger ett integrerat Malmö och Köpenhamn

Redan i dag står Öresundsregionen för mer än en fjärdedel av Sveriges och Danmarks samlade BNP. Regionen är en tillväxtmotor inte bara för de två länderna utan för hela norra Europa. Med en ökad inflyttning som ger ytterligare en miljon invånare år 2070 krävs investeringar i infrastruktur och bebyggelse. Ytterligare sex förbindelser över sundet gör det enklare att integrera Köpenhamn och Malmö. Spårtrafiken byggs ut och år 2070 har Köpenhamns metro tagit sig över till Malmö. Höghastighetstågen har en egen förbindelse och cyklisterna har fått en supercykelväg över bron.

Sträckan mellan Köpenhamn, Malmö, Lund och Helsingborg förtätas och en halv miljon nya bostäder byggs. Husen har gröna fasader och tak som reglerar behovet av kyla och värme. Samhället har rustats för att klara högre havsnivåer, varmare väder och ökad nederbörd.

Skanska arbetar med visionen att två av Europas viktigaste forskningscentra kommer att finnas i stadsdelen Brunnshög i Lund, vilket påverkar den gamla lärdomsstaden socialt, tekniskt och kulturellt.

– Lund kommer fortfarande att vara ett kunskapscentrum, men också en attraktiv stad i världen, säger Andreas Lundberg, utvecklare av kommersiella fastigheter inom Skanska.

En multifunktionsbyggnad där alla kan samlas finns med i vision 2.0.

– På så sätt hjälper staden till med att riva mentala och fysiska barriärer mellan människor, säger Andreas Lundberg.

Norrland: Besökare landar på Nordic Light International Airport

Städerna växer och erbjuder så mycket av klimatsmarta lösningar, rikt kulturliv och bra arbetsmarknad att många gärna flyttar till Umeå, Luleå eller Östersund. Att Norrland kommer att ha ett nästan lika milt klimat som Skåne år 2070, gynnar inflytt och turism.

Samarbete mellan universitet och näringsliv ger hållbara produkter, och en stor efterfrågan på både nya och återvunna råvaror från trä, malm och mineraler.

Umeå har 200 000 nya invånare och alla bor klimatsmart. Energibehovet tillgodoses via lokalt utvunna förnybara energikällor. Vägnätet är fortfarande betydelsefullt för Norrland, men både person- och godstrafik är utsläppsfri eftersom den går på elektrifierade vägbanor. Det finns en Skytrainlinje med avgångar varannan minut, och många tar sig till jobbet på elcykel. Bensin- och diesel­bilar är utfasade.

Det är lätt att ta sig till Umeå med höghastighetståg från både Stockholm och flera städer i Norge och Finland. Internationella besökare flyger till Nordic Light International Airport.

– Lyckas vi med att skapa en region med attraktiva städer som folk vill bo och jobba i, och om vi dessutom etab­lerar internationella företag finns det absolut ett incitament för en storflygplats, säger Erik Berntson, regionchef för Skanska Väg och Anläggning Norr.

Vilka är utmaningarna?

– I dag finns det ju en konkurrens mellan städerna i regionen, alla vill vara störst, bäst och vackrast. Vi måste komma bort från det och se hur den här visionen gynnar alla.

Stockholm: En halv miljon nya bostäder och 38 nya tunnelbanestationer

Infrastrukturen i Stockholm har i dagsläget inte hängt med i den snabba befolkningsökningen, och bostadsbristen gör det svårt att få en god tillväxt. För att Stockholm år 2070 ska vara en fungerande region måste statens, kommunens och landstingets olika ansvarsområden vara mer integrerade. Grunden för den hållbara Stockholmsregionen år 2070 är att kollektivtrafiken byggs ut med knutpunkter i närförorter och nya samhällen.

– Ofta arbetar både vi och politikerna här och nu. Med den här visionen vill vi lyfta blicken och se vad som behöver göras om vi ska skapa ett Stockholm som fungerar socialt, ekologiskt och ekonomiskt 2070. Utbyggnaden av tunnelbanan är det viktigaste steget, säger Christoffer Järkeborn, chef för Public Affairs inom Skanska.

Med 38 nya stationer sträcker tunnelbanan ut sig både inom det befintliga länet och ut i andra.

Med förtätad bebyggelse och 500 000 nya bostäder kan Stockholms tillväxt säkras enligt Vision 2070. Bostadsbyggandet måste bli mer flexibelt och kostnadseffektivt. I visionen föreslås ett helhetstänkande där offentlig och privat sektor samarbetar kring investeringar och planering av infrastruktur och bostäder.

Text: Ia Wadendal

Skanska, Volvo Cars, Volvokoncernen, MTR, Sweco samt det tvärvetenskapliga forskningscentrat CERUM, Centrum för regionalvetenskap i Umeå, ligger tillsammans bakom Vision 2070.

Läs om Skanskas visionsarbete för Sverige 2070.

Senast uppdaterad: 2017-02-10