c

Bertil Rosquist

”Att inspirera till förändring mot ett mer hållbart och attraktivt samhälle är det som driver mig i mitt arbete. Det finns mycket vi kan göra för att påverka och jag vill hjälpa andra att bli mer engagerade att själva börja driva dessa frågor i den egna organisationen och i det privata livet.”

Bertil Rosquist är senior grön och hållbar affärsutvecklare. Han har tidigare jobbar som hållbarhetskonsult, miljöchef, affärsutvecklingschef samt varit vd på ett miljökonsultföretag.

Bertil Rosquists föreläsningar och ämnen

En värld i förändring

En allmän världsbild är att allt går mot det sämre. Men fakta talar ett annat språk. Mycket av det vi mäter som är kopplat till välfärd, hälsa, utbildning, konflikter och livslängd har förändrats till det bättre under de senaste 50 åren. Vi har dock fortfarande en del stora problem som klimatfrågan, övergödning av världshaven, artutrotning och icke önskvärda kemikalier i omlopp som måste lösas. Just nu går utvecklingen framåt i en rasande takt och samhället genomgår dramatiska förändringar. Hur påverkas Skanska av dessa förändringar och hur kan vi bidra till att bygga ett bättre samhälle?

Klimat i förändring

Hur påverkar växthuseffekten vårt liv på jorden och vilka förändringar har skett under de senaste 800 000 åren? Många av oss har ibland svårt att i vardagen se och förstå de dramatiska förändringar som sker på vår jord och som är kopplade till ett överuttag av fossila bränslen, så som kol, olja och gas, under de senaste 150 åren. Det är viktigt att vi alla förstår vad vi menar med klimatpåverkan och vad olika begrepp betyder. Genom att förstå detta och hur vårt vardagsliv påverkar klimatet är det lättare att förstå vad man som individ kan göra både privat och på sin arbetsplats för att bidra till en minskad klimatpåverkan. Då får vi också insikt och kunskap kring att det framtida samhälle vi skall skapa är mer attraktivt att leva och verka i, vilket i sin tur leder till att vi får lättare att ställa om.

Hållbar upphandling inom byggsektorn

Att upphandla på ett hållbart sätt är en komplex process som kräver kunskap kring relevanta frågeställningar och förståelse över hur olika delar i upphandlingsprocessen påverkar. I offentlig upphandling är detta ännu mer komplext då det ofta kan vara oklart vad som är tillåtet kring kravställningen utan att åsidosätta eller premiera olika aktörer. En hållbar upphandling kräver ofta en stor insats i tidigt skede då det mesta går att påverka. Det vanligaste fallet är dock fortfarande att hållbarhetsfrågan kommer in för sent i processen när mycket redan är bestämt och då är det svårare att ändra och justera.

Grundkurs miljö

En tvåtimmars kurs som ger dig grunderna inom miljö och social hållbarhet. Du får en första grund att stå på och du lär dig vilka faktorer som har störst påverkan på vår miljö. Efter utbildningen känner du dig mer engagerad för att själv börja driva dessa frågor i din egna organisation och i ditt privata liv.

Senast uppdaterad: 2019-05-06