c

Remissvar - Finansiering av infrastruktur med privat kapital?

Skanska delar kommitténs slutsatser och tillstyrker dess förslag om ett svenskt försöksprogram för OPS-upphandlingar. I det följande redogör Skanska för de viktigaste skälen till detta ställningstagande och lämnar rekommendationer för ett försöksprogram för OPS.

Sammanfattningsvis anser Skanska att: 

Prova och utvärdera OPS 

  • OPS är en internationellt beprövad upphandlingsform som ger tydliga incitament att hålla tidplan och budget, främjar innovativa lösningar samt skapar ett tydligt fokus på livscykeloptimering vilket leder till en lägre totalkostnad över tiden.  
  • OPS ger även en förutsägbarhet då det visar på såväl det offentligas som det privatas samlade ekonomiska åtaganden i ett infrastrukturprojekt över hela dess livscykel. 
  • Ett svenskt försöksprogram för OPS bör därmed genomföras. OPS bör användas pragmatiskt och precis som för andra genomförandemodeller för projekt med rätt förutsättningar, där tydliga nyttor kan påvisas.  
  • Hög beställarkompetens är en framgångsfaktor för lyckade OPS-upphandlingar. Erfarenhet från såväl offentliga som privata aktörer i och utanför Sverige behöver tas tillvara. För att underlätta erfarenhetsutbytet bör Sverige gå med i EPEC. 
  • För att säkerställa en god konkurrenssituation bör minst tre OPS-projekt ingå i försöksprogrammet

OPS på rätt sätt

  • OPS bör som standard genomföras med statlig slutfinansiering med så kallad tillgänglighetsersättning till den privata utföraren.  Med rätt balans mellan offentligt och privat kapital i överbryggningsfinansieringen kan finansieringskostnaden pressas ned samtidigt som effektivitetsincitamenten kvarstår. Det bästa av två världar.  
  • Vissa projekt kan dock lämpa sig väl för, och genomföras med, privat slutfinansiering där en privat aktör tar ansvar för hela projektet s.k. marknadsrisk med brukaravgifter. Därigenom skulle den totala investeringsvolymen kunna utökas jämfört med de ekonomiska ramarna för transportinfrastruktur som beslutats för 2018-2029  och vissa samhällsekonomiskt nyttiga projekt tidigareläggas. 
Senast uppdaterad: 2017-06-02