c

Stockholmsbågen

Stockholmsbågen är ett gemensamt initiativ från Skanska, Scania, AP3 och WSP. Projektet handlar om att genom en förlängning av Förbifarten skapa en hållbar lösning för miljöanpassad kollektivtrafik och samtidigt skapa förutsättningar för bostadsutveckling i Stockholmsregionen. Idén är att Förbifarten sträcks ut till en båge runt Stockholm.

Stockholmsbågen binder samman norra och södra Stockholm. Lösningen skapar förutsättningar för stadsutveckling och bidrar till att skapa tillväxt i Stockholmsregionen. Stockholmsbågen kommer underlätta resandet för Stockholms invånare genom en kollektivtrafiklösning som reducerar restiderna mellan de regionala stadskärnorna med upp till 70%.

Ökat bostadsbyggande

Lika viktig del som kollektivtrafikslösningen är att Stockholmsbågen öppnar upp för bostadsbyggande på nya platser. Med utökad kollektivtrafik skapas möjligheter att bygga uppemot 100 000 bostäder i stadskärnor med en blandning av hyresrätter, bostadsrätter och villor. De nya stadskärnorna kallar vi "ABC-staden 2.0" för att signalera att de består av både, arbetsplatser, bostäder och centrum med attraktiv service för invånarna.

Stockholmsbågen visar på vikten av samarbete mellan offentliga parter och privata aktörer för att tillsammans klara de utmaningar som den starka urbaniseringen medför.

Senast uppdaterad: 2016-03-23

Rekommenderad läsning