c

"Det måste bli lönsamt att investera i hållbara lösningar"

Vad skulle hända om man tävlade på andra kriterier än pris när det kommer till markanvisningar i Göteborgsregionen? En hel del om du frågar affärsutvecklingscheferna Pia Schröder och Niklas Grimslätt på Skanska Bostadsutveckling respektive Skanska Fastigheter. – Vi vill tävla på kriterier som klimat och miljö, vilka hjälper oss att bidra till ett bättre samhälle, menar Pia Schröder.

Plats för Göteborg är ett förslag för evenemangsområdet som sträcker sig 1,7 km från Ullevi i norr till Liseberg i söder. Ett initiativ av byggherrar, fastighetsägare och arkitekter med verksamhet i Göteborg.

För att driva marknaden framåt skulle Pia Schröder och Niklas Grimslätt vilja se att tävlingar om markanvisningar avgjordes på andra kriterier än enbart pris. Förutom klimat och miljö skulle även kvaliteter och innehåll i en byggnad kunna premieras.
– Vi förstår att det kan bli svårare att utvärdera bidragen som kommer in, men kommunerna behöver utveckla den förmågan. Man bör även försäkra sig om genomförandeförmåga både när det kommer till tid och ekonomi, säger Niklas och resonerar vidare:
– Idag finns en uppenbar risk att priskonkurrens leder till enkla lösningar i jakten på kostnadsbesparingar. Detta leder i sin tur till en olycklig stadsutveckling med tanke på framtida generationer som ska leva i de hus som vi bygger idag. Det måste bli lönsamt att investera i hållbara lösningar.

Man bör alltså även ta hänsyn till social hållbarhet som mångfald och inkludering.
– Ett sådant kriterium skulle kunna vara trygghet. Alltså hur man utformar ett kvarter så att det attraherar olika målgrupper. Om det finns människor som arbetar på platsen dagtid, samt äldre och unga människor som bor i området, så rör sig folk där under dygnets alla timmar vilket skapar trygghet, säger Pia.
– I kommersiella fastigheter kan det handla om att man tar hänsyn till hälsoaspekten, att man har möjlighet att utveckla hälsosamma platser för rörelse och kreativitet och på så sätt också hålla ohälsotalen nere, fortsätter Niklas.

"Vi vill tävla på kriterier som klimat och miljö, vilket hjälper oss att bidra till ett bättre samhälle."

Pia Schröder

För dialog med branschen

Men på vilket sätt kan kommunen göra annorlunda för att närma sig det som Pia och Niklas talar om?
– Genom att ställa krav och ha en dialog med oss i branschen. Kommunen skulle kunna hålla sig bättre uppdaterade på vad marknaden har att erbjuda i stort, menar Pia.

Niklas håller med och ger ytterligare exempel:
– Risken när man ställer höga krav är att mindre aktörer med begränsade resurser har svårt att få marktilldelningar. För att lösa detta kan de anvisas senare i stadsutvecklingsprocessen när projektet har kommit längre i planeringsfasen. Till exempel genom att säga till exploatörerna att ”nu har ni fått 500 lägenheter i den här markanvisningen, men ni måste släppa 50 av dem till en annan aktör som inte har resurser att gå in tidigt”. På så vis kan kraven föras över på mindre aktörer samtidigt som prisbilden, med alla hållbarhetskrav, redan är satt från start. Man skulle också kunna titta på koldioxidutsläpp och säga att den aktör som har lägst koldioxidbelastning vinner markanvisningen – det skulle driva innovation.

"Idag finns en uppenbar risk att priskonkurrens leder till enkla lösningar i jakten på kostnadsbesparingar."

Niklas Grimslätt

Bättre tillsammans

Just innovationer är en viktig del i att göra arbetet med markanvisningar mer lönsamt.
– Det är innovationer som driver oss och utvecklingen framåt, men man måste vara försiktig och inte bara se till innovationer på kort sikt utan även se det ur ett längre perspektiv, säger Pia.

– Innovationer som vänder sig till kunden, som exempelvis energieffektiva gröna lösningar, är något som direkt ökar attraktiviteten i våra projekt för både hyresgäster och köpare, säger Niklas och Pia fortsätter:
– Det bästa är när vi arbetar i samverkan. Det kan gälla innovativa sätt att göra affärer som ”Plats för Göteborg” till exempel. Det är en affär som skulle bli lönsam för hela samhället och på längre sikt för alla medborgare. Om kommunen drar nytta av goda idéer, kreativitet och innovation får vi en bättre stadsutveckling och det kommer även stadens invånare till godo.

Senast uppdaterad: 2022-01-17

Rekommenderad läsning