c

Så arbetar vi med social hållbarhet

Socialt värdeskapande i planeringen

Hur vet vi att våra lösningar är rätt? Social hållbarhet innebär att man utvecklar staden utifrån lokala behoven och möjligheter, och en bra analys i dialog med olika intressenter är därför viktig.

Vi har erfarenhet av att arbeta med sociala värdeskapandeanalyser (SVA) när vi planerar nya områden och stadsdelar. SVA är ett verktyg för att analysera och arbeta med social hållbarhet i tidiga skeden kopplat till detaljplaneprocessen. Ett alternativ till en SVA är Citylab Action Guide som är ett verktyg för hela hållbarhetsområdet i planprocessen med samma metodik. Genom att arbeta systematiskt och strukturerat har vi möjlighet att integrera hållbarhetsfrågorna och påverka planeringen och utformningen i tidigt skede.

När vi arbetar med att stärka sociala värden i ett område är det viktigt att veta vilka värden som ska prioriteras och för att få en förståelse för det behöver vi samverka med aktörerna och områdets intressenter. Vi har erfarenhet av fördjupat dialogarbete för att se till att inkludera de som långsiktigt kommer befolka våra färdigbyggda projekt.

Socialt värdeskapande under byggtiden

Vi vill använda våra byggprojekt som en motor för positiv utveckling av både områden och människors livsvillkor. Byggtiden och byggarbetsplatsen kan vara en språngbräda för att stötta unga på vägen till utbildning och jobb. Vi kan öppna dörrar till nätverk, utbildningar och en inkluderande arbetsmarknad. Därför har flera av våra byggprojekt tagit initiativ till bland annat arbetsmarknadsinsatser och samverkan med skolor i närområdet under byggtiden.

Vår närvaro när vi bygger är både påtaglig och långvarig, varför vi arbetar med trygghet, både proaktivt inför byggskedet och aktivt under byggtiden. De avstängningar och barriärer vi bygger kring arbetsområden blir ett nödvändigt inslag i stadsbilden. Det är viktigt att dessa harmonierar med omgivningen och hålls hela, rena och inte uppfattas som otrygga. Vi har utvecklat ett arbetssätt för att trygghetssäkra våra arbetsområden. Målet är att bidra till ökad trygghet och säkerhet för de som rör sig kring våra byggarbetsplatser.

Inkluderande arbetsmarknadsinsatser

Vi ser ökande kundbehov av stöd i sysselsättningen av exempelvis boende eller andra målgrupper långt utanför arbetsmarknaden för minskat utanförskap och en mera inkluderande arbetsmarknad. Även inom Skanska och byggbranschen finns det behov att både öka mångfalden inom och attrahera kompetens till byggbranschen. Genom att arbeta kvalitativt med arbetsmarknadsinsatser skapar vi värden för Skanska, våra kunder, samhället och personerna som deltar i arbetsmarknadsinsatsen. Arbetsmarknadsinsatser handlar om att samarbeta med kunden och lokala arbetsförmedlingen eller motsvarande för att erbjuda arbetsträning och språkpraktik under byggprojekttiden till målgrupper utanför arbetsmarknaden av olika skäl. Våra arbetsmarknadsinsatser ska kännetecknas av kvalité och hänsyn till varje individ.

Läs mer om hur vårt arbete med arbetsmarknadsinsatser i byggprojekt skapar långsiktiga värden

Skolsamverkan

De senaste åren har andelen inskrivna hos Arbetsförmedlingen som saknar fullständig gymnasieutbildning ökat markant. Samtidigt har många skolor svårt att uppnå skollagens krav på att ge elever kunskap om arbetsliv och företagande, något som skulle kunna stärka elevernas motivation och driv att fortsätta studierna. Även kommissionerna för social hållbarhet som våra tre storstadskommuner pekar ut utbildning och ungas uppväxtvillkor som samhällsutmaningar att adressera och prioriterade områden för social hållbarhet.

Skanska vill och kan bemöta den här utmaningen. Vi kan stötta skolan i att ge elever inblick i näringslivet och inspiration till en framtida yrkesbana.
Fyra av våra byggprojekt i storstadsområdena har under flera år samverkat med skolor och givit elever studiebesök, prova-på-erfarenheter, vuxna förebilder, verklighetsbaserade skoluppgifter, inspirationsföreläsningar med mera. Flera hundra elever har fått inspiration, förebilder och kunskap från Skanskamedarbetare i skolsamverkansprojekt runt om i Sverige och fler tillkommer.

Läs mer om hur vårt arbete med skolsamverkan skapar långsiktiga värden.

Senast uppdaterad: 2019-05-10