c

Social hållbarhet är en lönsam investering

Alla tjänar på ett stabilt samhälle där medborgarna har goda förutsättningar för hälsa och bra livsvillkor. Vi vill lära oss mer om socialt hållbart byggande och visa hur socialt hållbart byggande kan vara en lönsam investering för alla inblandade.

Offentlig upphandling är en stor affär i Sverige. En möjlighet som upphandlaren har är att ställa krav på miljömässig eller social hållbarhet. Offentlig upphandling bör syfta till att jämna ut skillnader i exempelvis tillgång till arbets- och bostadsmarknaden. Sociala krav kan handla om trygghet, utformning av den fysiska miljön eller om att skapa sysselsättning åt arbetslösa. Vi anser att både regering, landsting och kommunpolitiker bör utnyttja denna möjlighet i betydligt större utsträckning än idag.

Vad får vi för värde?

Samhällsvärdet av sociala krav och sociala insatser har inte kartlagts och forskningen på området är begränsad. Vad får vi egentligen för värde av att satsa på socialt hållbart byggande? För att bygga kunskap hos oss, våra kunder och samarbetspartners har vi låtit räkna på vad sociala krav och några insatser för social hållbarhet har resulterat i genom att studera olika byggprojekt som satsat på socialt hållbart byggande på olika sätt.

Detta är ett nytt område och det finns olika modeller för utvärdering av insatser. Vi vill lära oss om effekterna av socialt hållbart byggande och de olika modeller som finns på marknaden därför har vi låtit utvärderingarna göras av olika aktörer.

Rapporterna har tittat på: Vilka kostnader har insatserna inneburit? Vilka värden har projekten genererat? Hur gynnades samhället och involverade parter av byggprojektens insatser för social hållbarhet? Vilka lärdomar kan vi dra till kommande byggprojekt?

Gemensamt för rapporterna är att sifforna i analysen pekar på att investeringen som byggprojekten gjorde för social hållbarhet ger en stor avkastning om man ställer krav på rätt sätt. Det gäller både rent ekonomiskt, men också i andra indirekta värden.

Genom att bidra med lösningar som ger alla bra livsvillkor skapar vi ett bättre samhälle och ett bättre affärsklimat samtidigt som vi blir attraktivare för våra kunder. Att Skanska arbetar med social hållbarhet är bra, både för vår och våra kunders affär.

Här har vi samlat ett urval av våra nyhetsartiklar om social hållbarhet.

Senast uppdaterad: 2019-06-07