c

Safety Week genom åren

Genom att sätta strålkastarna på säkerhet en vecka varje år, har vi ökat säkerhetsmedvetandet i hela koncernen. På alla arbetsplatser, hos alla medarbetare, varje dag på året.

Safety Week har skapat en bra grund för vårt säkerhetsarbete. Det är vi stolta över. Men vi vill fortfarande bli bättre och skapa en ännu säkrare arbetsmiljö.

2004 Safety Week ser dagens ljus

Vi startar med en Safety Day - en dag utan olyckor. Vår nollvision om noll olyckor formuleras. Säkerhetsarbetet får mer uppmärksamhet inom Skanska. 

2005 Personlig skyddsutrustning

Vi höjer säkerhetsnivån genom nya krav på personlig skyddsutrustning.

2006 Fler arbetsmiljöingenjörer

Vi förstärker organisationen med fler arbetsmiljöingenjörer. Med sin kompetens kan de peka ut brister, skapa förståelse och bidra till en säkrare arbetsmiljö.

2007 Alla måste ta ansvar

Det räcker inte med regler, rutiner och krav. Säkerhetskultur bygger på att alla känner sig delaktiga och känner eget ansvar.

2008 Arbetssätt och rutiner

Alla medarbetare kan bidra till en säkrare arbetsplats. I en workshop jobbar vi med arbetssätt och rutiner. Vad kan göras bättre? Vilka är de stora riskerna?

2009 Säkerhetsstopp efter olyckor

Globala säkerhetsstopp genomförs på alla våra arbetsplatser efter allvarliga olyckor. Vi ser över rutiner och diskuterar tillsammans hur vi kan förhindra att liknande olyckor uppstår.

2010 Chefer utbildas i säkerhet

Vi utbildar alla chefer och ledare så de kan leda samtal om säkerhet på arbetsplatsen. Chefer måste förstå hur viktigt det är med säkerhet för att kunna sprida det vidare.

2011 Medarbetare utbildas i säkerhet

Alla medarbetare utbildas i säkra beteenden. Vi pratar om hur ett säkert beteende börjar med individen och att alla har ansvar.

2012 Kvitto på säkerhetsarbetet

Vi blir arbetsmiljöcertifierade (Arbetsmiljöcertifikat OHAS 18001). Det är ett bevis på att vi arbetar akrivt för en bra arbetsmiljö.

2013 Säkert ledarskap

Alla våra ledare utbildas i hur man gör för att förändra attityder och beteenden. Regler och rutiner räcker inte för att skapa säkra arbetsplatser. Säkra beteenden och låg riskacceptans är lika viktigt.

2014 Samarbete för allas säkerhet

Vi bjuder in branschen för att delta i Safety Week. Tillsammans kan vi skapa världens största arbetsmiljöevenemang någonsin. 

2015 Daglig genomgång

Genom dagliga planeringsmöten ser vi över om förutsättningarna på arbetsplatsen har förändrats och kan på så sätt hantera risker eller oväntade händelser. Daglig genomgång är en av pusselbitarna för att vi ska nå vår vision om skadefria arbetsplatser.

2016 Daglig genomgång

Vi fortsätter med temat "Daglig genomgång". Alla på arbetsplatsen behöver vara insatta i dagens arbeten och risker för att kunna jobba säkert, även när det inte är Safety week.

2017 Må bra på jobbet

Alla som arbetar på Skanskas arbetsplatser ska ha rätt förutsättningar för att må bra på jobbet.

2018 Hälsa och välbefinnande

En god hälsa påverkas både av hur vi har det på arbetet, vår fritid och balansen däremellan. Om vi mår bra så kan vi prestera bättre på jobbet och fortfarande ha krafter kvar till vår fritid.

2019 Bättre tillsammans

Tillsammans skapar vi en bättre arbetsmiljö där alla trivs och jobbar säkert och hälsosamt.

2020 Säkerhetskultur

Hur vi skapar en kultur där vi bryr oss om varandra och tar ansvar för vår egen och för andras säkerhet och välbefinnande.

2021 Hållbart arbetsliv

Med målsättning är att våra arbetsplatser ska vara säkra och hälsosamma.

Senast uppdaterad: 2021-08-27