c

Så arbetar vi med klimatneutralitet

Resan mot klimatneutralitet har bara börjat

Redan nu är våra byggprojekt och vår tillverkning av asfalt och betong en del i klimatarbetet där vi minskar klimatutsläppen. Eftersom det är i tillverkningen av allt byggmaterial som de största klimatutsläppen sker är våra leverantörer och underentreprenörer viktiga samarbetspartners i arbetet. På samma sätt ser vi gärna att våra kunder ställer höga krav på klimatarbetet. Det driver oss att ligga i framkant och erbjuda klimatsmarta val som till exempel noll- och plusenergihus.

Klimatkalkyler

Vi har byggt upp en hög kompetens inom området och använder klimatkalkyler i de flesta av våra projekt. En klimatkalkyl ger en unik bild av projektets klimatpåverkan under byggskedet i form av koldioxidutsläpp och andra växthusgaser. En klimatkalkyl visar tydligt hur olika material och arbetssätt påverkar utsläppen av växthusgaser i byggprojektet. Tillsammans med en ekonomisk kalkyl kan beslut om åtgärder fattas där hänsyn tas till både ekonomi och klimatpåverkan.

Vi har gjort analyser av klimatpåverkan i vår verksamhet, vilka ligger till grund för vår handlingsplan för klimatneutralitet och våra klimatmål. Våra stora utsläppskällor är betong, cement, stål, bitumen till asfalt och fossila bränslen. Vi arbetar för att minska användningen av dessa och att hitta alternativ. Som exempel går vi över allt mer till förnyelsebara och hållbara bränslen i asfaltverk, vi erbjuder grön betong med lägre klimatpåverkan och bygger plusenergihus.

Styrmedel vi använder

För att driva det interna klimatarbetet använder Skanska olika styrmedel, till exempel miljöavgifter på flygresor. Avgifterna samlas i en klimatpott som används till gröna utvecklingssatsningar och investeringar i vår egen verksamhet.

Skanska redovisar bolagets direkta och indirekta utsläpp externt genom Carbon Disclosure Project som är ett frivilligt internationellt rapporteringssystem inom klimat. Skanska har under senare år varit det byggföretag som fått högst poäng i denna ranking.

Klimatjakten är en intern tävling som ska inspirera och utmana alla våra projekt att tävla genom att minska sina utsläpp. De projekt som lyckats bäst med att reducera sin klimatpåverkan utses en gång om året till vinnare.Vi har interna miljömärkningar för Grön arbetsplats och graderar våra byggprojekt och anläggningar efter hur de ligger till på Gröna kartan. Dessa driver på utvecklingen och idag är över 70 procent av vår omsättning grön enligt Gröna kartan och detta är ett mätetal i vår affärsplan. Det betyder att vi bygger bättre än normer och standarder och styr vår affärsutveckling för mer grönt och mörkgrönt för att arbeta för nära noll miljöpåverkan med bland annat lägre klimatpåverkan.

Vi tar fram livscykelanalyser, EPD:er för allt fler av våra egna produkter för att visa på den miljöpåverkan som de medför och för att verifiera att de är produkter med lägre klimatpåverkan. Det gäller till exempel betong, asfalt och bergmaterial.

Det räcker dock inte att vi agerar själva för att nå vårt mål, vi är också beroende av kunders efterfrågan på klimatsmarta lösningar, leverantörers material och tjänster, teknikutveckling och politiska beslut. Läs mer om våra mål för klimatneutralitet.

Senast uppdaterad: 2019-06-05