c

Gröna kartan

För att definiera vår gröna vision har vi tagit fram en färgkarta med fyra fokusområden: Energi, Klimat, Material och Vatten. Dessa är de områden där vi kan göra störst nytta. Vi kallar detta verktyg för Skanskas Gröna karta.

Skanskas Gröna karta beskriver vad vi menar med grönt byggande och hjälper oss att mäta och följa upp våra miljömål.

Energi

Energi är den första kategorin i vår Gröna karta. En av byggbranschens största utmaningar är att ta fram lösningar som leder till en så effektiv energianvändning som möjligt. Det finns en stor potential att utnyttja våra hus och bostadsområden till att producera förnybar energi och på så sätt utveckla vårt samhälle i en mer hållbar riktning. Men också tillverka asfalt och betong på ett mer energieffektivt sätt och med hjälp av biobränslen.

För att driva på denna utveckling har Skanska olika delsteg för energi i vår gröna karta, med slutmålet Mörkgrönt. I de mörkgröna husen kompenseras den energi som används varje år med lika mycket förnybar energi.

Klimat

Klimat är den andra kategorin i vår Gröna karta. Kategorin fokuserar på att minska vår påverkan på klimatet. Hur vi konstruerar och utformar en byggnad eller en väg kan ha en dramatisk effekt på dess koldioxidutsläpp, CO2, och därmed också på dess klimatpåverkan. För att öka kunskapen och förståelse för detta har Skanska drivit utvecklingen att göra klimatkalkyler. Skanska gör klimatkalkyler för sina projekt med egna verktyg. Utifrån resultaten kan de största utsläppsposterna identifieras vilket underlättar möjligheten att göra lönsamma val, både för klimatet och för ekonomin. Det kan till exempel handla om att välja material med omsorg, minska materialåtgången, eller att minska mängden transporter.

Material

Material är den tredje kategorin i vår Gröna karta. Kategorin i sig är uppdelad i tre områden: materialval, kemiska produkter och avfall.
Som stort byggbolag har vi ett ansvar att välja material som är miljömässigt sunda. Vi vill välja material som håller byggnadens hela livslängd, är producerade så nära byggplatsen som möjligt, är lätta att återvinna eller återanvända och som inte innehåller farliga ämnen. Lika viktigt som att välja rätt material är att inte använda mer material än nödvändigt. Här finns såväl stora ekonomiska som miljömässiga vinster att göra. Denna långsiktiga strategi når vi genom en effektiv materialanvändning. Med kloka materialval och välplanerade inköp kan vi öka andelen material som består av förnyelsebart och återvunnet material samt minska mängden avfall som uppstår i produktionen. Här är samarbetet med våra leverantörer otroligt viktigt och tillsammans driver vi utvecklingen framåt.

Att arbeta aktivt med materialfrågan gör också att vi kan minimera vårt avfall. Vi sätter allt högre mål för vår avfallshantering. Idag har vi byggt hus med 0 % avfall till deponi, så vi vet att det går med bra planering och tidigt satta mål i projektet.

Vatten

Vatten är den fjärde kategorin i vår Gröna karta. Vatten blir en allt viktigare aspekt i en hållbar stadsutveckling. Vatten inkluderar inte bara vatten i våra vattenkranar utan är ett stort globalt system som påverkas av klimatförändringar och det är därför vi på Skanska arbetar proaktivt med vattenfrågan. Mer frekvent extremväder påverkar vårt vatten här i Sverige och Skanska har som mål att effektivisera, återanvända och återvinna vatten och på sikt skapa självförsörjande vattensystem. Genom att aktivt arbeta med vattenfrågan idag skapar vi inte bara bättre förutsättningar för framtida utmaningar här i Sverige utan vi skapar hållbara affärsmöjligheter i världen och kan bidra till lösningar i länder där det är eller kommer att vara akut brist på rent vatten.

Senast uppdaterad: 2017-03-22