c

Tävlingsregler

Finalisterna i Skanska Deep Green Challenge är nu utsedda. Den 5 oktober 2017 avgörs vem som vinner tävlingen vid en spännande final i Stockholm.

Om tävlingsbidragen

Skanska behöver fler gröna lösningar som bidrar till minskad klimatpåverkan i hela vår verksamhet. I Deep Green Challenge koncentrerar vi oss på lösningar som faller in under minst en av kategorierna Byggmaterial, Installationer och energieffektivitet och Förnyelsebar energi och bränslen.

Gemensamt för alla kategorier är att lösningar, teknik och system ska vara kostnadseffektiva jämfört med den klimatnytta och funktion som uppnås.

Ett tävlingsbidrag kan antingen koncentrera sig på att lösa ett behov, som tar oss ett mindre men viktigt steg på vägen, eller föreslå kombinationer av produkter och lösningar som tillsammans uppfyller flera behov inom exempelvis både energi och material.

Vem kan tävla?

För att vara med i tävlingen Deep Green Challenge måste ditt företag ha ett organisationsnummer. Lösningen (tävlingsbidraget) måste finnas tillgänglig på den nordiska marknaden innan 2017 års slut, med ett ungefärligt riktpris. Alla finalister måste gå igenom Skanskas ordinarie företagskontroll.

Hur gör jag?

Efter en första gallring går de bästa bidragen vidare i tävlingen. Dessa kontaktas och får möjlighet att komplettera sitt tävlingsbidrag med ett mer detaljerat underlag som skisser, beräkningar, fakta med mera.

De slutgiltiga vinnarna kommer sedan att utses av en jury under finaldagen den 5 oktober 2017 på Skanskas huvudkontor i Stockholm. Alla finalister kommer då att få presentera sina lösningar inför juryn samt inbjuden publik.

Kriterier vid bedömning

Vid värderingen av de inkomna tävlingsbidragen kommer vi att utgå från följande kriterier:

  • ”Klimatnytta”: Vilken potential har lösningen att reducera koldioxidutsläpp? Finns annan positiv eller negativ miljöpåverkan att beakta? Se vidare under ”Beräkning av klimatnyttan”.
  • Kostnadseffektivitet: Hur kostnadseffektiv är lösningen? Hur stor klimatnytta får vi för gjord investering? Finns en möjlig framtida och/eller årlig besparing?
  • Kvalitet: Är lösningen funktionell och i enlighet med Skanskas krav på kvalitet? Är lösningen beständig och hur lång är livslängden? Finns referenser eller mätprotokoll som styrker produktens kvalitet och funktion och vad blir konsekvensen av eventuella brister i kvaliteten
  • Innovationsgrad: Hur unik är lösningen? Är företaget ensamt om idén eller finns konkurrenter med liknande idéer?
  • Användningspotential: Hur väl passar lösningen in i Skanskas verksamhet? Kan den enbart användas i enstaka projekt? Kommer den att kunna användas i stor skala eller i många olika typer av projekt?

Beräkning av klimatnyttan

De tävlingsbidrag som går vidare i tävlingen ombeds kvantifiera lösningens klimatnytta som en komplettering. För att kunna jämföra lösningarnas klimatnytta behöver denna tas fram på ett likvärdigt sätt. Vi kommer bifoga en beräkningsguide samt hänvisa till emissionsfaktorer från IVL Svenska Miljöinstitutet och Klimatklivet. Listan över emissionsfaktorer med tillhörande beräkningsanvisning kommer finnas tillgänglig för dem som går vidare i tävlingen och ombeds komplettera sina tävlingsbidrag. Fullständiga beräkningar ska bifogas.

För att underlätta kvantifieringen av tävlingsbidragens klimatnytta vill vi visa på några exempel på olika slags klimatnytta. Dessa kan delas in i två huvudkategorier:

Byggmaterial med lägre klimatpåverkan kan inkludera material som är tillverkat i en fabrik/process med betydligt lägre koldioxidutsläpp än generellt, material med en hög andel återvunnet råmaterial eller material med en unik sammansättning vilket ger en lägre klimatpåverkan. Skillnaden i klimatbelastning mellan standardmässig produkt och er klimatsmarta lösning visar på lösningens klimatnytta.Emissionsfaktorer från IVL och Klimatklivet kan bara användas för den standardmässiga produktens klimatbelastning. För er lösning behövs produktspecifika klimatdata.

Lösningar som minskar användandet av byggmaterial, el och bränslen under byggproduktion och drift kan inkludera smart design för slimmade konstruktioner, arbetssätt och maskiner som minskar användandet av material, el och bränsle eller lösningar som minskar behovet av köpt energi och/eller ersätter sämre el i elnätet. Klimatnyttan tas fram genom att beräkna både standardutförande och utförande med tävlingsbidraget och jämföra skillnaden mellan alternativen. Emissionsfaktorer från IVL och Klimatklivet ska användas i båda beräkningarna. Innovativa rivnings- och avfallslösningar kommer att hanteras i dialog med Skanska.

Läs mer om vad vi letar efter

Tävlingsledning

Från Skanska deltar representanter från flera olika enheter: Hållbar affärsutveckling, Inköp Sverige, Skanska Teknik och Projektutveckling Kommersiellt. På så sätt skapas en helhetssyn i utvärderingen av tävlingsbidragen. Vi vill möjliggöra för en implementering av de mest intressanta gröna lösningarna i Skanskas verksamhet. 

I Deep Green Challenge samarbetar vi med Sustainable Business Hub. Det är ett nätverk för miljöteknikföretag som arbetar för att skapa kontaktytor som ger möjlighet till nya affärer. 

Juryn som utser den slutgiltiga vinnaren under finaldagen består av representanter från ledning och teknisk expertis från Skanska Sverige samt Sustainable Business Hub.

Vinster

  • En vinstsumma om 50 000 kronor kommer att ges till bästa lösning.
  • Vinnaren erbjuds att bli avtalsleverantör till Skanska. Som avtalsleverantör är du kvalificerad och godkänd för att leverera till Skanskas byggprojekt.
  • Vi kommer aktivt att försöka matcha vinnarbidraget med lämpligt byggprojekt inom Skanskas verksamhet.
  • Alla finalister kommer att presenteras på Skanskas hemsida samt intranät.
  • Skanskas interna fond Green Concept Lab kommer att stötta byggprojekt som vill testa och utvärdera finalisterna genom att bidra med ekonomiskt stöd. 

Sekretessregler

För att du som medverkande i tävlingen ska känna dig trygg med att lämna ut tekniska detaljer och ekonomiska beräkningar för dina lösningar har vi utformat särskilda sekretessregler. 

Skanska kommer inte, utan tävlingsdeltagarens medgivande, att själv använda eller sprida sådana handlingar som tävlingsdeltagaren lämnar in inom ramen för tävlingen i annat syfte än att genomföra tävlingen. Men avsikten är att handlingarna ska kunna användas av Skanska och tävlingsdeltagaren i eventuella gemensamma projekt.

Senast uppdaterad: 2017-02-28