c

Finalister i Deep Green Challenge 2017

Lösning: Ecoforce system

Företag: Flocazur AB, Göteborg

Flocazurtekniken innebär att spillvatten kan renas i ett enda steg istället för fem, vilket innebär både energi- och miljöbesparingar. Genom en unik separationsteknik förstärks de naturliga fysiska och kemiska grundlagarna så att partiklar kan bindas till varandra och separeras. Tekniken är skalbar och kan användas i både liten och stor skala, med den stora fördelen att kemikalier inte behöver tillsättas. Tekniken uppnår bättre resultat, med mindre kostnader och mindre miljöpåverkan med upp till 35-45 % besparing vad gäller energi, vattenförbrukning, drift- och underhållskostnader.

Lösning: Energieffektivitet och god innemiljö i samma fönsterlösning

Företag: Building Glass Polska, Saint-Gobain, Nybro

Xtreme 70/33 är ett nytt ultraselektivt fönsterglas med U-värde 0,5. Glaset ger en bra dagsljusnivå och har dessutom en väldigt låg reflektion, långt under vanligt glas. Invändiga dukar med en metallisk utsida och en öppningsgrad i väven på 2-8 % ger en komfortabel avbländning med viss bibehållen utblick. Samspelet mellan lågreflekterande glas och högreflekterande duk ger överraskande goda resultat; total solenergitransmission (g-värde) når ner under 20 %, i extremfall kan man nå 15 %. Det betyder att fönstret inte släpper in så mycket solvärme och skapar därmed bättre inomhustemperatur samt minskar behovet av kyla . Glaset klarar strålningen utifrån till solen ligger på. Då löser duken avbländning och det g-värde som krävs.

Lösning: Evertherm

Företag: Evertech Energy Solutions AB, Vilhelmina

Evertherm-systemet återvinner värmeenergi i spillvatten från fastigheter, energi som annars oftast går förlorad. Produkten är effektivare än de lösningar som är vanliga idag där man värmer inkommande vatten med spillvattnet Systemet möjliggör återvinning av upp till 95 % av den termiska energi som annars rinner ut ur fastigheter via avloppet. Detta genom att spillvattnet pumpas till energitankar där de patenterade värmeväxlarna via en briner och en värmepump, extraherar den tillgängliga energin. Systemet kan kombineras med fjärrvärme, bergvärme, sjövärme och kan effektivt bidra till att uppnå det mörkgröna energimålet.

Lösning: Hybrid massive wood unitised

Företag: KGC Sweden AB, Litauen

Lösningen består av prefabricerade fasadelement av trä som möter målet om nära nollenergihus och minskad klimatpåverkan. Elementen bidrar positivt till framtidens krav på produktivitet gällande BIM och LEAN-system och utnyttjar träets fysikaliska och mekaniska kvaliteter genom att skapa ett fasadelement som är bärande, lufttätt och med positiva brand- och fuktegenskaper. Att bygga i trä skapar förutsättningar att bygga klimatneutralt då trä i ett livscykelperspektiv har låga nettoutsläpp av klimatgaser och är ett förnybart material.

Lösning: HYSS – Hybrid Solar System

Företag: Free Energy Sverige AB, Falkenberg

HYSS-systemet kopplar ihop solfångare med bergvärme i ett och samma system och är utvecklat för att använda solvärme i ett brett temperaturspann och under långa perioder av året. Med solens hjälp fördubblar HYSS värmefaktorn, COP, för såväl värme- som varmvattenproduktionen. Vid lägre solfångartemperaturer förvärms värmepumpens köldbärare eller så återförs solvärmen till värmepumpens borrhål eller markslinga, vilket även påverkar borrdjupet, som kan hållas grundare och blir billigare. HYSS är ensamt om att i EUs Ekodesigndirektiv uppnå A+++ för såväl värme- som varmvattenberedningen. HYSS moderna mjukvara är dessutom förberett för att implementera solceller och kan på så vis även få sin drivenergi från solen.

Lösning: Mineralullens framtid

Företag: SUEZ Recycling AB, Ängelholm

SUEZ hanterar spill från isolermaterial vid nybyggnation och ser till att det hämtas vid byggplatsen, återvinns och får nytt liv som lösullsisolering. Miljövinsterna är stora, då det idag är vanligt att isolerspill läggs på deponi. Projektet ligger helt i linje med EU:s mål att 70 procent ska återvinnas år 2020 men också med Skanskas tuffa målsättning för mörkgrönt byggande där 100 % ska återvinnas. SUEZ arbetar kontinuerligt för att öka materialåtervinningen och driver nu ett pilotprojekt för att återvinna isoleringsmaterial från byggarbetsplatser. Lösningens klimatnytta innebär att för varje ton deponi som man kan undvika att gräva ner, sparas motsvarande 2,2 ton CO2. Projektet sker tillsammans med samarbetspartnern FEAB Isolerproffs Sverige.

Lösning: Rymddusch

Företag: Orbital Systems AB, Malmö

Orbitals duschsystem bygger på ett slutet system som återvinner vatten under tiden användaren duschar. Genom att återvinna duschvattnet i realtid minskar produkten energianvändningen vid varje dusch med 80 % och vattenanvändningen med 90 %. Filtreringsteknologin säkerställer att det återvunna vattnet samtidigt blir renare än vanligt kranvatten. Tekniken bygger på ett arbete grundaren gjorde med NASA och systemet är certifierat för rymdresor. Orbital var även finalist i Deep Green Challenge 2015 och har utvecklat produkten vidare genom en enklare hantering av filterbyte, eftersom filter och pump nu finns placerat i duschstången istället för i golvet.

Lösning: Smart Building

Företag: FM Technology AB, Jönköping

För framtidens alla innovationer behövs ett system som möjliggör att dessa kommunicerar med varandra. Med en digitala lösning, FMS (Facility Management Suite), för smart building, smart home och smart city kan all uppkopplad teknik i en byggnad samverka och integrera med människorna i den. Tjänsten är byggd på världens idag enda helt öppna och säkra IoT plattform ”Yggio”. Den skapar en delad infrastruktur av sensorer och styrdon för att ansluta digitala tjänster för fastigheter och städer. I FMS-tjänsten finns AI baserad intelligens som styr fastigheten efter hur den används och utifrån nutida och framtida yttre faktorer. Värme och ventilationssystem vet hur byggnadens olika delar påverkas av sol och vind. Den digitala tjänsten är oberoende av hårdvara och protokoll, vilket möjliggör en horisontell kommunikation mellan sensorer och styrningar i en fastighet. Sensorer av olika slag kan dessutom användas av externa tjänsteleverantörer som till exempel vård och omsorg eller ett larmföretag

Lösning: Smart Green Residential Energy Services

Företag: Enervalis, Belgien

SmartPowerSuite är ett operativsystem som optimerar energiflöden i byggnader. Data från t ex el-, värme-, gas-, och vattenanvändning samlas i systemet som automatiskt ser mönster och kan därmed förutse flöden i byggnaden. Denna omvandling av data kan sedan bidra till en optimering av energiflöden, vilket möjliggör en ökad användning av förnybar energi.

 

Lösning: Strongcrete

Företag: Formconsult AB, Alvarsson, Huddinge

Strongcrete är en unik metod som ger starkare betong, minskar produktionstiden, ökar livslängden och minskar cementmängden med 20 %. Lösningens effektiva användning av cement bidrar till en klimatsmart betong. Produkten är en fjärrstyrd och lätt betongvält som kompakterar mjuk betong ovanifrån innan den stelnar. Resultatet blir en mer uthållig och bättre kompakterad betong med 20–30 % starkare ytskikt som lämpar sig för alla horisontella anläggningsytor med höga krav på kvalitet. Metoden minimerar krympsprickor vilket gör att den även lämpar sig för ytor med krav på hög finish. Metoden minskar väntetider i tillverkningsprocessen och ersätter tunga och arbetsskaderelaterade moment som bland annat kan ge upphov till vibrationsskador och ”vita fingrar”.

Senast uppdaterad: 2017-09-05