c

Globala mål för hållbar utveckling

FN:s globala mål för hållbar utveckling är en förenande kraft som ska få regeringar, näringsliv och andra samhällsaktörer att dra åt samma håll. Som ett stort internationellt företag inom samhällsbyggnad har Skanska avsevärda möjligheter att bidra i strävan att nå målen.

FN:s 17 globala mål är hörnstenarna i Agenda 2030, en gemensam definition av vad hållbar utveckling innebär miljömässigt, socialt och ekonomiskt. 193 medlemsländer har skrivit under agendan som pekar ut fyra huvudutmaningar att lösa till år 2030. Vi ska avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheten, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen.

Vi har påbörjat arbetet med att integrera målen i vår verksamhet och kartlägga hur vi kan bidra till en positiv samhällsutveckling på så många områden som möjligt.

Så arbetar vi

För att målen ska bli verklighet måste de tolkas på både nationell och lokal nivå. För oss på Skanska är de globala målen ett välkommet verktyg för att framtidssäkra de bostäder, vägar, skolor, fastigheter och andra projekt som vi bygger. Varje projekt ska i förlängningen ta vara på möjligheterna och svara på utmaningarna som de globala målen pekat ut.

Skanskas breda verksamhet kan beröra de flesta av målen, men vårt huvudfokus ligger på mål 11 Hållbara städer och samhällen. För oss betyder det att planera och bygga för inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara städer. I samråd med kunder, samarbetspartners och lokalsamhället tar vi fram lösningar på lokala utmaningar. Målen blir en ledstjärna för att pusha hållbarhetsarbetet framåt i specifika byggprojekt.

Ökat intresse

Intresset för att analysera och utveckla projekt med utgångspunkt i de globala målen växer hos beställare, kommuner och regioner. Tillsammans med våra kunder kan vi bidra till en positiv samhällsutveckling. I vårt erbjudande visar vi potentialen i att konkret verka för de olika målen: vi hjälper kunderna att förverkliga sina egna ambitioner.

Skanska kan bidra till goda livsvillkor i städerna både under byggprojektens gång, exempelvis genom skolsamverkan , och i de miljöer vi lämnar efter oss i form av klimatneutrala byggnader , trygghetsåtgärder och mycket mer.

 

Senast uppdaterad: 2019-05-22