c

Så arbetar vi med att förebygga trakasserier

På Skanska har vi nolltolerans mot trakasserier och kränkande särbehandling. Vi accepterar inte någon form av respektlöst beteende, mobbning, diskriminering eller ofredande i form av sexuella närmanden.

Medarbetarna är hjärtat i vår verksamhet. Tillsammans hjälps vi åt för att skapa en arbetsmiljö där alla trivs, mår bra och respekteras. Vi arbetar förebyggande för att förhindra att medarbetare utsätts för sexuella trakasserier, trakasserier eller kränkande särbehandling och har tydliga rutiner för att agera snabbt om något ändå inträffar.

En god arbetsmiljö är allas ansvar  

En förutsättning är att vi alla har en gemensam värdegrund som visar oss hur vi gör rätt i vår vardag. En utgångspunkt är då vår Uppförandekod (Code of Conduct) som reglerar hur Skanskas medarbetare och samarbetspartners ska uppträda och vilka värderingar vi följer. Här är några exempel på verktyg som hjälper oss att förebygga trakasserier och kränkande särbehandling.

Utbildningar i Uppförandekoden

Samtliga medarbetare på Skanska går regelbundet utbildningar i Uppförandekoden. Utbildningen handlar om våra värderingar, hur vi bemöter varandra och vad vi gör om någon behandlas illa.

Etiska dilemman 

Genom så kallade Value moments, diskuteras löpande olika situationer i arbetsvardagen som kan vara etiskt utmanande. På så sätt ökar förståelsen om vad exempelvis trakasserier är, hur vi kan förebygga sådant beteende och hur vi ska agera om det inträffar.

Utbildning av chefer

Våra ledare utbildas för att rekrytera och utveckla en mångfald av medarbetare på ett inkluderande sätt. Alla chefer rustas för att förebygga trakasserier och kränkande särbehandling på arbetsplatsen och agera kraftfullt om en medarbetare blir utsatt. 

Etikstopp

Etikstopp är en aktivitet som genomförs två gånger per år på alla våra arbetsplatser. Varje aktivitet har olika teman inom etik och hösten 2017 var temat trakasserier. Under 30 minuter diskuteras ämnet i grupp. Syftet är att skapa ett öppet arbetsklimat där medarbetare vågar prata om allvarliga saker och att ta upp eventuella missförhållanden. Temat blev högaktuellt när #metoo-rörelsen tog fart i sociala medier samtidigt som vi genomförde den planerade aktiviteten.

Vårt diskussionsunderlag för Etikstopp Trakasserier (PDF). 

Utbildning i inkludering 

Under 2017 och 2018 pågår ett stort utbildningsprogram inom Skanska med  tema inkludering. Exkluderande beteenden, normer och omedvetna fördomar är här i fokus och egna lokala handlingsplaner kommer att stärka arbetet att gå från ord till handling. Utbildningsaktiviteter kopplade till kulturella olikheter lanseras för att minimera källor till missuppfattningar och diskriminering samt underlätta arbetet för inkluderande arbetsplatser.

Så arbetar vi när något händer

Alla har ett ansvar att säga ifrån om vi ser eller hör något som inte är ok. Om någon blir illa behandlad, kan vi som finns runt omkring göra skillnad genom att säga ifrån. Ibland kan det ändå kännas svårt att veta hur man ska agera. Då finns många kanaler att vända sig till, exempelvis till sin chef, chefens chef, HR, eller Etiska rådet.

Skanskas Etiska råd har funnits i 15 år och har lång erfarenhet av att hantera etiska frågor. Det går att anmäla en händelse anonymt genom att använda Code of Conduct Hotline.

Code of Conduct Hotline

Code of Conduct Hotline är en koncerngemensam webbtjänst dit alla kan vända sig anonymt om de misstänker brott mot uppförandekoden. Skriv din anmälan på svenska eller engelska. Du kan vara anonym om du önskar.

Din anmälan hanteras sedan av Skanskas etiska råd. Vid behov kan de behöva återkomma till dig med för att få kompletterande uppgifter. Även den som inte är Skanska-anställd, exempelvis kund eller underleverantör, kan anmäla etiska oegentligheter.

Kod för att lämna anmälan, "access code": 09324

Länk till anmälan:

www.speakupfeedback.eu/web/7ru5r
Senast uppdaterad: 2022-05-02