c

För en mer hållbar framtid

Byggsektorn står för en stor miljö- och klimatpåverkan och det är viktigt att ställa om till ett mer hållbart byggande. Därför har vi bestämt oss för att göra det som krävs för att minska vår miljöpåverkan. Tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och leverantörer vill vi bygga miljöanpassat för framtiden och kommande generationer.

Grönt byggande

Grönt byggande är det begrepp som vi använder för att beskriva ett mer miljöanpassat och framtidsinriktat byggande. Vår vision är att det vi bygger och producerar åt våra kunder och för vår egen verksamhet ska ha en så nära noll miljöpåverkan som möjligt.

För våra leverantörer innebär det att utveckla och använda produkter och tjänster med låg miljöpåverkan, utan farliga kemikalier och som går att återvinna. Vi har även behov av miljödokumentation i form av digitala Byggvarudeklarationer och EPD:er samt material bedömda i miljöbedömningssystemens databaser och certifierat trä.

Läs mer om hur vi arbetar med grönt byggande

Vårt mål – klimatneutralitet

Att bygga med lägre klimatpåverkan och anpassa byggandet till ett förändrat klimat är av högsta prioritet för Skanska. Vi vill ta vårt ansvar och samtidigt utveckla branschen. Av den anledningen har Skanska ett högt uppsatt mål om att uppnå klimatneutralitet med netto noll tillskott av klimatutsläpp ur ett livscykelperspektiv.

Fram till år 2020 är fokus att öka medvetenheten hos våra leverantörer för att börja ställa om till ett klimatsmart byggande. Vi vill utmana våra leverantörer att sätta ambitiösa klimatmål, ta fram EPD:er, så kallade miljövarudeklarationer, på produkter och föreslå klimatsmarta lösningar till våra projekt.

Vi inkluderar hela värdekedjan i vårt mål, från tillverkning av material till att skapa förutsättningar för våra kunder till klimatneutral drift, vilket vi är unika med i branschen. Vi har redan påbörjat vår resa och har idag till exempel allt större andel förnyelsebara bränslen i våra arbetsmaskiner och fordon. Vi bygger kontor och bostäder med minimal klimatpåverkan i drift, anlägger vägar med minskad klimatpåverkan genom materialoptimering och återvinning.
Dessutom tillverkas våra asfalt och betongprodukter genom energioptimerade processer och biobränslen. Vi utvecklar just nu våra första byggnader med ambitionen att bli helt klimatneutrala.

Läs mer om hur vi arbetar med klimatneutralitet

Senast uppdaterad: 2020-11-03