c

Walckesbron, Göteborg

Gott samarbete skapade vacker bågbro

Över Säveån i centrala Göteborg har vi på uppdrag av Trafikverket byggt en smäcker bågbro i stål och betong. I juni 2014 kunde de första bilarna rulla över den vackra bron. Skanska har sanerat mark och byggt vägar. Vi har även lagt vatten, avlopp och elledningar samt monterat belysning.

Hela projektet har präglats av ett mycket gott samarbete med Trafikverket. Eftersom vi har arbetat med Partihallsförbindelsen, känner vi väl till området och närliggande entreprenader. Det gör att vi tillsammans med Trafikverket har kunnat hitta långsiktiga lösningar som är kostnadseffektiva och minimerar trafikstörningarna. Stämningen i det team som har byggt bron har också varit härlig.

Kompetensen inom Skanska har varit en styrka i projektet. Slänterna vid Säveån är dåliga och klarar inte tunga kranar. Våra geotekniker har snabbt kommit med säkra lösningar så projektet har kunnat framskrida enligt plan. Våra konstruktörer har konstruerat själva bron men de har även hjälpt till med sponter, pålar och andra tillfälliga konstruktioner.

Säveån är ett Natura 2000-område, vilket betyder att alla arbeten måste planeras noggrant för att ingen skada ska ske på naturen. Området är väldigt förorenat och vi har utfört omfattande saneringar av marken.

Brons bågkonstruktion har betytt utmaningar för arbetsteamet. Material har inte kunnat lyftas in och vägbeläggningen har krävt andra metoder än de vanliga. Vi har löst utmaningarna med noggrann planering och nya lösningar.

Antal projekt