c

Mullbergs Vindpark

 • Mullbergs Vind
  - Mullbergs Vind
 • Mullbergs Vind
  - Mullbergs Vind
 • Mullbergs Vind
  - Mullbergs Vind
 • Mullbergs Vind
  - Mullbergs Vind
 • Mullbergs Vind
  - Mullbergs Vind
 • Mullbergs Vind
  - Mullbergs Vind
 • Mullbergs Vind
  - Mullbergs Vind
/ 7

Vindkraftpark med gröna visioner

Vid Rätan i Bergs kommun bygger Skanska vindkraftparken Mullbergs. Projektet är ett samarbete mellan Skanska och Jämtkraft. När Mullbergs Vindpark är i drift kommer den att ha 26 vindkraftverk som tillsammans kan försörja omkring 45 000 hushåll med el varje år.

Vindparken är placerad uppe på Mullbergets kullar. Här ligger årsmedelvinden på sju meter per sekund. Vindkraftverken producerar el redan vid fyra meter per sekund och årsproduktionen beräknas till cirka 247 000 000 kilowattimmar.

Arbetet med vindparken påbörjades sommaren 2012 då vi anlade nya, och förstärkte de befintliga vägarna som leder till vindparken. Sedan påbörjades röjningsarbetet av skogen som fanns på platsen. Under hela projektet har vi varit noga med att inte avverka mer skog än vad som absolut är nödvändigt.

Mullbergs Vindpark ska byggas och drivas i samspel med naturen och vi vill att projektet ska bli en förebild för hur man på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt kan skapa förnyelsebar energi.

När vindparken står färdig kommer den bestå av totalt av 26 stycken Siemens SWT 113-3,0 MW turbiner med en totalhöjd om maximalt 180 meter. Byggarbetet beräknas vara färdigt under våren 2014 och då kan elproduktionen starta.

Så här bygger vi Mullbergs

2012
Juli: Förstärkning av vägar till arbetsplatsen.
September: Geoteknisk undersökning. Etablering på sajt. Projektering av fundament.
Oktober: Kabel- och transformationsarbete.
November: Fundamentsarbetet påbörjas.

2013
Mars: Fortsatt arbete med fundament, el och transformator.
April: Påbörja arbete med servicebyggnad.
Juni: Transformatorbyggnad och servicebyggnad färdiga.
Juli: Vägarna färdigställda. Turbinleveransen påbörjas.
Augusti: Fundamenten färdigställda. Elarbeten klara. Installation av turbiner påbörjas.
December: Samtliga torn installerade.

2014
Våren: Bladen på turbinerna monteras. Elproduktionen påbörjas.

Antal projekt