c

Hallandsås

Sveriges längsta järnvägstunnel växer fram på västkusten

Trafikverket har gett Skanska-Vinci i uppdrag att bygga färdigt tunneln genom Hallandsås, som kommer bli Sveriges längsta järnvägstunnel. Därmed kommer färre last- och personbilar att rulla mellan Göteborg och Malmö efter 2015.

Den 8,7 kilometer långa järnvägstunneln innebär att kapaciteten ökar sexfaldigt – från fyra till 24 tåg per timme. Dagens järnvägsspår över Hallandsås sinkar hela västkusttrafiken med branta backar och snäva kurvor. En järnvägstunnel möjliggör för tågen att köra i full hastighet och med maximal godsvikt.

Bättre miljö blir ett av slutresultaten. Fler företag kan välja att transportera gods med tåg, vilket är ett miljövänligare alternativ än lastbilstransport. Fler västkustbor kan också tågpendla till arbete och studier.

Miljöarbetet är i fokus även under själva byggfasen. Flera kontrollsystem slår vakt om vatten, kemikalier och ekologi.

Exempel på några kontrollsystem:

  • Mängden grundvatten som läcker in i tunneln mäts dygnet runt. På sträckan från södra tunnelmynningen fram till Lyadalen är det tillåtet med ett inläckage under byggskedet på 150 liter per sekund. På resten av sträckan är det tillåtet med 100 liter per sekund. (beräknat på ett medelvärde under 30 dagar). När tunnlarna står färdiga är tillåts ett inläckage på 33 liter per sekund. Detta kontrolleras via den Miljödom som gäller för projektet.
  • Allt vatten pH-justeras och renas innan det släpps ut i havet.
  • Alla kemikalier granskas innan de godkänns för användning.

Utmanande med varierande geologi

Utmaningarna i projektet består av Hallandsås varierande geologi samt den stora mängden vatten i åsen. Möllebackzonen är en 300 meter lång sträcka och den geologiskt svagaste zonen. En del av Möllebackzonen har därför frysts ner för att stabiliseras. På så sätt underlättas borrningen genom området.

Skanska, som har goda kunskaper om traditionellt tunnelbyggande i Sverige och kunskap om Hallandsås sedan tidigare, arbetar i detta projekt tillsammans med Vinci i ett konsortium som heter Skanska-Vinci HB. Vinci är ett franskt byggföretag med mångårig erfarenhet av att bygga tunnlar med tunnelborrmaskiner.

Milstolpar

2013 Den 4 september gjorde tunnelborren Åsa sitt slutliga genombrott i den västra tunneln. Nu är både östra och västra tunnelröret färdigborrade genom  Hallandsåsen.

2013 Planerat genombrott i västra tunneln under hösten.

2013 I juni går tunnelborren in i den frysta delen av berget, Möllebackzonen.

2012 Genombrott vid mellanpåslaget och nu är två tredjedelar av sträckan till Båstad klar.

2011 Återstart i den västra tunneln i februari. Arbete med de nitton tvärtunnlar som ska användas för evakuering och installationer påbörjas.

2010 Tunnelborrmaskinen Åsa når fram till ett bergrum i norra änden av Hallandsåsen. Därmed är den första av de två 8,7 kilometer långa tågtunnlarna mellan Förslöv i söder och Båstad i norr klar. Maskinen demonteras.

2008 Tunnelborrmaskinen Åsa gör genombrott i mellanpåslaget. I samband med det efterföljande underhållsstoppet byts maskinens borrhuvud. Maskinen fortsätter därefter norrut.

2005 Intrimning av tunnelborrmaskin inleds under hösten.

2004 Skanska-Vinci får klartecken att återuppta bygget.

2002 Konsortiet Skanska-Vinci utses som entreprenör till eventuellt fortsatt bygge.

2001 Regering och riksdag slår fast att tunneln ska byggas färdig. Trafikverket beslutar att bygga kommunalt vattennät till boende på åsen och bestämmer även att en ny upphandling ska göras med nya förutsättningar.

2000 Tunneltätningen är klar och Skanska avslutar projektet. Vattenläckaget understigen vattendomen.

1998 Tunnlarna saneras. Utökade tätningsarbeten. Omfattande miljökontrollprogram inleds. Beslutet om tunnelns framtid överlämnas till regeringen. Alternativ till tunnlarna samt olika tunnelalternativ utreds.

1997 Vattendomen överskrids. Rhoca Gil används för att täta tunnlarna. Höga halter av akrylamid uppmäts i avloppsvattnet. Läckaget utlöser kris i tunnelns närområde. Trafikverket och Skanska beslutar att stoppa projektet.

1996 Skanska kommer in som ny entreprenör, efter Kraftbyggarna.

1992 Kraftbyggarna utses som entreprenör.

Antal projekt