c

ESS, Lund

Världens modernaste forskningsanläggning

I Lund bygger Skanska just nu vad som kommer att bli en tvärvetenskaplig forskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. Här kommer forskare från hela världen kunna studera framtidens material i detalj. Skanska har tecknat ett samverkansavtal med ESS, European Spallation Source, om att uppföra byggnaderna samt infrastruktur till forskningsanläggningen.

ESS är en sameuropeisk forskningsanläggning där sjutton medlemsländer bidrar med kompetens och finansiering. Det är en så kallad spallationsanläggning, vilket innebär att protoner skjuts iväg i nästan ljusets hastighet genom en acceleratortunnel och när de sedan kolliderar med målet– ett heliumkylt hjul – så frigörs neutroner som leds ut till experimentstationer i långa glasrör.

Instrumenten vid anläggningen kan liknas vid jättestora mikroskop som gör det möjligt att studera material på molekylär och atomär nivå. Anläggningen kommer kunna användas inom en rad olika vetenskaper så som medicin, biologi, kemi, fysik och teknik.

I Skanskas uppdrag ingår att tillsammans med ESS planera och bygga skalet och infrastrukturen till forskningsanläggningen. Samverkansavtalet tecknades i februari 2014. Byggprojektet planeras i flera etapper där ett nytt avtal sluts i början av varje etapp.

När ESS tas i drift kommer cirka 500 personer arbeta där varav en stor del är forskare. Anläggningen kommer bli en mötesplats för forskare från hela världen och man räknar med att få besök av 2000-3000 forskare varje år. Forskningen kommer bidra till många spännande resultat gällande materialforskning, förnybar energi, biomedicin och läkemedel.

Antal projekt