Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Vi tar ansvar

För att klara de samhällsutmaningar världen står inför krävs det att vi alla hjälps åt för att kunna bygga upp nya samhällen med minimal miljöpåverkan.

Vår vision om klimatneutralitet 2050

Skanska Sverige har antagit en vision om att nå klimatneutralitet 2050. Klimatförändringen är en av mänsklighetens stora utmaningar och vi har ett ansvar för kommande generationer att bidra med lösningar och att minska vår egen klimatpåverkan. Med klimatneutralitet menar vi att vår produktion och våra byggprojekt inte har några klimatutsläpp* och att vi inkluderar våra leverantörer och underentreprenörer. Vår vision omfattar även att vi bygger klimatsäkert i projekten så att hus, vägar och anläggningar är byggda för att klara ett förändrat klimat.

Redan nu kan våra byggprojekt och vår tillverkning av asfalt och betong vidta åtgärder i klimatarbetet som exempelvis gröna lösningar som minskar klimatutsläppen. Vi vill lyfta klimatarbetet med våra leverantörer och underentreprenörer eftersom det är i tillverkningen av allt byggmaterial som största klimatutsläppen sker. Vi ser gärna att våra kunder ställer krav på klimatåtgärder. 

* Med klimatutsläpp avses gaser som har klimatpåverkan och detta mäts i så kallade koldioxidekvivalenter.

Den stora samhällsutmaningen

Idag står världen inför många utmaningar, men också möjligheter. Några av de viktigaste och största problemen som vi ser idag är förutom klimatfrågan den skenande befolkningsökningen, artutrotningen och den ökande mängden av okontrollerade kemikalier.

En annan stor global utmaning är den omfattande inflyttningen till städer. Idag bor cirka 50 procent av världens befolkning i städer, men siffran väntas öka till 80 procent till 2050. För att klara denna utmaning krävs att vi kan bygga attraktiva hållbara städer med utvecklade smarta lösningar för både energi, infrastruktur och tillförsel av livsmedel. Vi behöver skapa mer sociala miljöer och genom att sätta människan i centrum främjar vi möten och socialt umgänge över kulturella och nationella gränser.

Vi på Skanska vill ta en aktiv roll i utvecklingen av samhället och ta ansvar som den ledande samhällsutvecklaren.  

Den hållbara staden

I utvecklingen av den hållbara staden är det många utmaningar som måste lösas samtidigt som dessa också medför stora möjligheter. Städer har den fördelen att de under rätt förutsättningar kan göras väldigt resurseffektiva. System som till exempel fjärrvärme, kollektivtrafik, avfall och transportlogistik är system som är både yteffektiva och energieffektiva, vilket medför att det ekologiska fotavtrycket per person blir mindre i stora städer där man har möjlighet att skapa dessa lösningar. 

Men hållbarhet handlar inte bara om teknik. Det handlar också om att kunna bygga städer som skapar förutsättningar för möten, kreativitet, innovation, mångfald, jämställdhet och umgänge över nationalitetsgränser. Merparten av de sociala spänningar som kan uppstå i städer beror av att man inte tillräckligt väl lyckats integrera dessa förutsättningar. 

I dagens planering av nya områden och stadsdelar har man blivit betydligt bättre på att redan från början planera på ett sådant sätt att man skapar naturliga mötesplatser och interaktion mellan människor. Något som också skapar förutsättningar för att människor ska känna engagemang för det område man bor i, vilket i sin tur minskar riskerna för sociala problem.

Vårt bidrag till lösningen

På Skanska utvecklar vi och bygger bostäder, kontor och infrastruktur. På så sätt har vi en viktig roll i att hjälpa till med att göra vardagsliv, arbete och resande enklare och samtidigt mer hållbart.

Vår samlade expertis har djup kunskap och kompetens kring hur man kan utveckla nya moderna, resurssnåla och energieffektiva lösningar. Vi utvecklar solenergilösningar, bygger gröna tak, minimerar avfall och fasar ut kemikalier som inte hör hemma i kretsloppet. Vi arbetar också med att finna integrerade lösningar som bidrar till social hållbarhet. Allt detta gör att vi både kan och vill vara med och skapa framtidens moderna samhälle.

Redan idag bygger vi kommersiella fastigheter, skolor, sjukhus och bostäder som använder väsentligt mindre energi än gällande lagkrav. Vi har erfarenhet av att bygga hus och lokaler som i stort sett är självförsörjande på energi och har utvecklat plusenergihus – hus som genererar mer energi än de förbrukar.