Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Miljöcertifieringar/Miljöledningssystem

Skanska var ett av de första byggföretagen i Sverige som började jobba med miljöledningssystem och miljöcertifieringssystem.

Miljöledningssystem

Skanskas ambition är att vara ledande inom grönt byggande. Vårt långsiktiga mål är att bygga med nära noll miljöpåverkan, vilket är en enorm utmaning och kräver en hög nivå på miljöarbetet.

En framgångsfaktor är vårt ledningssystem ”Vårt sätt att arbeta” (VSAA) som integrerar kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi är certifierade enligt ISO 14001 (miljö), ISO 9001 (kvalitet) och OHSAS 18001:2007 (arbetsmiljö). Vi har en tydlig miljöpolicy som sätter nivån och visionen för vårt ambitiösa hållbarhetsarbete. Vi har identifierat de aspekter där vi som byggentreprenör har störst miljöpåverkan och möjlighet att förändra. För dessa har vi mätbara mål som vi följer upp regelbundet med vårt egenutvecklade verktyg – Gröna kartan.

För att säkerställa att vi lever upp till alla regler, krav (egna och externa) och föreskrifter på miljöområdet så finns omfattande rutiner för hur vi möter alla krav. För att säkerställa projektspecifika krav så integreras dessa i projektplanen för varje enskilt projekt. Som komplement kan en miljöplan tas fram som beskriver vårt arbetssätt i detalj. 

Miljöcertifieringar

Miljöcertifieringarna gör det lättare att ställa miljökrav och prioritera rätt miljöåtgärder. Systemen har hög trovärdighet vilket i sin tur förenklar kommunikation om miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda. Vi ser även trender med att en miljöcertifierad byggnad stärker varumärket och minskar framtida risker.

Skanska hanterar alla de vanligaste systemen och vi hjälper dig att förstå vad de innebär samt vilket som kan vara bäst lämpat för er. Vi uppmuntrar dig att ställa krav på miljöcertifieringar när du handlar upp då höga miljökrav utvecklar byggbranschen i en mer hållbar riktning och hjälper oss att nå våra mål.

Det finns i dag många olika miljömärkningssystem för byggnader vilket gör det svårt att välja och veta vad de olika märkningarna står för. De kan inte jämföras rakt av, bland annat eftersom de hanterar liknande frågor på olika sätt. LEED, BREEAM, GreenBuilding, Svanen, Passivhus och Miljöbyggnad är de vanligaste miljömärkningssystemen och idag finns det även system för att certifiera hela stadsdelar.

LEED

LEED, Leadership in Energy and Environmental Design, är ett av världens ledande system för att miljöcertifiera byggnader. Det har utvecklats i USA av U.S. Green Building Council (USGBC), vilket är den oberoende tredje part som certifierar byggnaden. Styrkan med LEED är att det tar ett helhetsgrepp på en byggnads miljöprestanda.

Skanska arbetar för att certifiera alla nya egenutvecklade kommersiella fastighetsprojekt enligt både LEED och GreenBuilding. LEED har fått stort genomslag i USA och används i dag i fler än 130 länder världen över.

Baserat på det antal poäng som byggprojektet klarar nås en av fyra olika nivåer inom LEED: Certifierad, Silver, Guld eller Platina. Ett så kallat score-card används som verktyg för att sammanställa uppnådda kriterier och ger en redovisning av byggnadens miljöprestanda. En byggnad som certifieras som Platina har mycket hög miljöprestanda.

Våra egna utbildade specialister, så kallade AP (Accredited Professionals), stöttar med sin kompetens inom LEED-systemet projekten i sitt certifieringsarbete.

BREEAM

BREEAM är ett av världens ledande system för att miljöcertifiera en byggnad. Likheterna mellan BREEAM och LEED är ganska många. Styrkan med BREEAM är, liksom för LEED, att det tar ett helhetsgrepp på en byggnads miljöprestanda.

BREEAM står för BRE Environmental Assessment Method och kommer ursprungligen från Storbritannien. I dag finns BREEAM främst i Europeiska länder men även som en internationell standard.

En byggnad kan uppnå någon av nivåerna; Pass, Good, Very Good, Excellent och Outstanding. Detta uttrycks även med en till fem stjärnor för byggnaden. En byggnad med Outstanding har mycket hög miljöprestanda och BREEAMs högsta nivå bedöms vara svårare att nå än den högsta nivån inom till exempel LEED.

Skanskas egna specialister BREEAM Assessor’s och BREEAM AP (Accredited Professionals) finns till för att stötta projekten i certifieringsarbetet.

Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett svenskt system som främst är utvecklat för bostäder och lokaler. Systemet hanterar de viktigaste miljöfrågorna och gör det lättare att jämföra olika byggnaders miljöprestanda. Systemet är ett resultat från Bygga-Bo-Dialogen som drivits av byggbranschen.

En byggnad kan nå nivån klassad, brons, silver eller guld. Kravnivån är betydligt hårdare ju högre nivå som eftersträvas. En byggnad som når högsta nivån, guld, kan givetvis få ett ökat värde på marknaden. För att nå guldnivån krävs att minst hälften av kriterierna uppfylls för guld och att resten uppnår silvernivån inom respektive fokusområde. Den lägsta nivån, klassad, innebär i vissa fall att dagens byggregler inte efterlevs. Bronsnivån är avsedd att motsvara dagens lagkrav och praxis.

Fördelen med Miljöbyggnad är att den ökar transparens och jämförbarhet mellan olika byggnaders miljöprestanda där de viktigaste miljöfrågorna hanteras.

Miljöbyggnad är det miljöcertifieringssystem som ökar mest i Sverige idag. Skanska har många Miljöbyggsamordnare som hjälper projekten under certifieringsarbetet. 

Svanen

Ett Svanenmärkt hus innebär att höga miljökrav har uppnåtts på allt från råvara till färdig byggnad. Svanen är ett nordiskt miljömärke som i Sverige sköts av Miljömärkning Sverige, på uppdrag av regeringen. Huset får en Svanenmärkning vid försäljningstillfället och godkänns av en oberoende tredje part.

Ett Svanenmärkt hus har låg energianvändning och miljö- och hälsofarliga ämnen har uteslutits från byggmaterialet. Inomhusmiljön är bra tack vare materialkraven, bra ventilation samt hög kvalitet i byggprocessen. De flesta kriterierna är obligatoriska, och ett visst antal av de poängsatta måste uppnås.

Fördelen med Svanen är att det är ett hjälpmedel för att hantera en mängd olika miljöaspekter i ett hus, så att miljöprestandan ligger i framkant. En annan fördel är att det är ett mycket välkänt miljömärke som är lätt att kommunicera och förstå, även för privatpersoner. Det i sin tur gör att ett boende med Svanenmärkning lockar köpare/hyresgäster med miljövärderingar.

Svanenmärkningen av hus lämpar sig bäst för koncept och typhus, bland annat med tanke på den dokumentation som krävs, men även styckehus kan märkas. Redan 2005 blev Skanskas koncept Uniqhus Svanenmärkt. Sedan dess har vi byggt närmare 200 villor. 2010 fick vårt koncept ModernaHus Svanenmärktningen. Konceptet har nu vidareutvecklats och heter Kombohus Plus. Här har vi lyckats förena en hög miljöprestanda med en lägre totalkostnad och kortare byggtid.

GreenBuilding

GreenBuilding syftar till att effektivisera energianvändningen i lokaler. För att bli godkänd ska en ny byggnad ha ett energibehov som är minst 25 % lägre än landets gällande energikrav och en befintlig byggnad ska ha 25 % lägre energianvändning jämfört med innan renovering. Skanska har beslutat att alla nya, egenutvecklade kommersiella lokaler ska klara både GreenBuilding och LEED.

Programmet GreenBuilding kommer från EU och i Sverige är det Sweden GreenBuilding Council som leder och samordnar projektet med Energimyndigheten som medfinansiär. En GreenBuilding godkänns av Sweden GBC som oberoende tredje part.

Passivhus

Skanska är den aktör som har byggt, och bygger, flest passivhus i Sverige. Passivhus utnyttjar den gratisvärme som mänsklig aktivitet och hushållselsanvändning ger upphov till. Resultatet blir ett hus med mycket låga uppvärmningskostnader och en bra inomhusmiljö.

I ett passivhus blir energianvändningen för uppvärmning oftast mindre än hälften av vad som anges i svensk byggnorm. Genom att bygga husen täta, välisolerade och med hög värmeåtervinning minimeras värmeförlusterna. Därför behöver passivhus inte något konventionellt värmesystem.

I Sverige är passivhus ett namnskyddat begrepp. För att en byggnad ska få kallas passivhus krävs det att den uppfyller Forum för energieffektiva byggnaders (FEBY) kravspecifikation. I dag omfattar denna kravspecifikation bostäder. Men de lösningar som används i ett passivhus kan även tillämpas på alla typer av byggnader.

För att verifiera effektkravet genomförs tryckprovsmätningar. Återvinning av värmen från frånluften kan kompletteras med ett värmebatteri för de allra kallaste dagarna. Men andra lösningar finns, som till exempel fjärrvärme. För att klara kraven rekommenderas bland annat energieffektiva hushållsmaskiner och belysning samt begränsning av fönsterareor.

CEEQUAL

CEEQUAL är en miljö- och hållbarhetscertifiering för väg-, anläggnings-, mark- och infrastrukturprojekt och ger vägledning till förbättring och möjlighet att diskutera bättre lösningarna ur miljö- och resurssynpunkt. Systemet är utvecklat i Storbritannien och finns sedan 2011 i en version för internationella projekt.Exempel på miljöförbättringar som hanteras i CEEQUAL är resurseffektivisering, avfallsminimering, minskade transporter och bevarande av biologisk mångfald. CEEQUAL hanterar även sociala och etiska frågor. Systemet ger stöd för att minska projektets miljöpåverkan genom alla faser; för beställare, vid projektering samt utförande. De olika faserna kan certifieras var för sig, kombineras, eller sammanföras i en gemensam certifiering för hela projektet.