Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Gröna kartan

Om vi ska klara av de utmaningar vi står inför är det dags att gå från ord till handling. Vi på Skanska ägnar oss redan åt grönt byggande. Vi gör det för att minska vår påverkan på miljön men också för att det helt enkelt är en bra affär, både för våra kunder och för oss.

Grönt byggande är det begrepp som vi använder för att beskriva ett mer miljöanpassat och framtidsinriktat byggande. Grönt byggande omfattar både vad och hur vi bygger samt projektutvecklar och producerar. Vår vision är att det vi bygger och producerar åt våra kunder såväl som vår egen verksamhet ska ha en så nära noll miljöpåverkan som möjligt.

För att definiera – för oss själva och för andra – hur vår gröna vision ser ut, har vi tagit fram en treskalig färgkarta med fyra fokusområden, Energi, Klimat, Material och Vatten, de områden där vi kan göra störst nytta. Vi kallar detta verktyg för Skanskas Gröna karta. Skanskas Gröna karta beskriver vad vi menar med grönt byggande och hjälper oss att mäta och följa upp mål.

Beige markerar startpunkten – då vi följer lagar, regler och standarder. Idag är merparten av det vi bygger på en högre nivå än beige.

Grönt står för ett byggande som är betydligt bättre än dagens byggnorm och branschstandard. De flesta av våra projekt befinner sig på den här nivån.

Mörkgrönt är vårt slutmål. Det är när vår påverkan på miljön är så nära noll som möjligt. Redan 2012 byggde vi vårt första mörkgröna hus, så vi vet att mörkgrönt är möjligt.

Vårt gröna byggande och projektutveckling bidrar till en hållbar samhällsutveckling. 

Energi

Energi är den första kategorin i vår Gröna karta. I dag står byggnader för cirka 38 % av Sveriges totala energianvändning. Regeringen har satt upp ett mål som innebär att energianvändningen per uppvärmd area i byggnader ska minska med 20 procent till 2020 och 50 procent till 2050 i förhållande till år 1995. En av byggbranschens största utmaningar är att ta fram lösningar som leder till en så effektiv energianvändning som möjligt. När energianvändningen minskar så minskas även klimatpåverkan, och vi sparar resurser och pengar. För att nå ett hållbart samhälle måste alla byggnader, både de som byggs nya och de som behöver byggas om, bli mer energieffektiva. Samtidigt behöver energiproduktionen ställas om till förnybar energi. Det finns en stor potential att utnyttja våra hus och bostadsområden till att producera förnybar energi och på så sätt utveckla vårt samhälle i en mer hållbar riktning.

För att driva på denna utveckling har Skanska olika delsteg för energi i vår gröna karta, med slutmålet Mörkgrönt. I de mörkgröna husen kompenseras den energi som används varje år med lika mycket förnybar energi.

Gröna kartan följer på så sätt den metodik som brukar kallas Kyotopyramiden, och som innebär att man börjar med att minska energibehoven och därefter väljer en grön energikälla.

Vi på Skanska är stolta över våra nybyggda hus som nästan alltid är mycket energieffektivare än vad byggreglerna kräver. Extra stolta är vi över de som nått riktigt långt i vår Gröna Karta, t ex ombyggnationen av bostadsområdet Brogården, där vi lyckats minska energiförbrukningen med cirka 65 %, och vårt mörkgröna kontor i Helsingborg, Väla Gård, som genererar mer energi än det förbrukar.

Klimat

Klimat är den andra kategorin i vår Gröna karta. Kategorin fokuserar på att minska vår påverkan på klimatet. Hur vi konstruerar och utformar en byggnad eller en väg kan ha en dramatisk effekt på dess koldioxidutsläpp, CO2, och därmed också på dess klimatpåverkan. För att öka kunskapen och förståelse för detta har Skanska drivit utvecklingen att göra klimatkalkyler. Skanska gör klimatkalkyler för sina projekt med egna verktyg. Utifrån resultaten kan de största utsläppsposterna identifieras vilket underlättar möjligheten att göra lönsamma val, både för klimatet och för ekonomin. Det kan till exempel handla om att välja material med omsorg, minska materialåtgången, eller att minska mängden transporter.

För att driva det interna klimatarbetet använder Skanska olika styrmedel, till exempel miljöavgifter på flygresor och interna miljömärkningar. Avgifterna samlas i en klimatpott som används till specifika gröna utvecklingssatsningar och investeringar. Skanska redovisar bolagets direkta och indirekta utsläpp externt genom Carbon Disclosure Project som är ett frivilligt internationellt rapporteringssystem inom klimat. Skanska har under år varit det byggföretag som fått högst poäng i denna ranking.

Material

Material är den tredje kategorin i vår Gröna karta. Kategorin i sig är uppdelad i tre områden: materialval, kemiska produkter och avfall.

Som stort byggbolag har vi ett ansvar att välja material som är miljömässigt sunda. Vi vill välja material som håller byggnadens hela livslängd, är producerade så nära byggplatsen som möjligt, är lätta att återvinna och inte innehåller farliga ämnen. Lika viktigt som att välja rätt material är att inte använda mer material än nödvändigt. Här finns såväl stora ekonomiska som miljömässiga vinster att hämta. Denna långsiktiga strategi når vi genom en effektiv materialanvändning. Med kloka materialval och välplanerade inköp kan vi öka andelen material som består av förnyelsebart och återvunnet material samt minska mängden avfall som uppstår i produktionen. Här är samarbetet med våra leverantörer otroligt viktigt och tillsammans driver vi utvecklingen framåt.

Skanska har ett antal verktyg som gör det lättare att arbeta med dessa frågor. Till exempel har vi en unik kemikaliedatabas som gör det möjligt för oss att värdera och registrera alla kemikalier som används i våra byggen, exempelvis för bostäder, lokaler och vägar. Vi skärper kontinuerligt våra kemikaliekrav vilket sporrar både oss och våra leverantörer att hitta bättre alternativ. Målet är att fasa ut hälso- och miljöfarliga kemikalier och få en gemensam standard. På så sätt skapar vi en god arbets- och boendemiljö.

Att arbeta aktivt med materialfrågan gör också att vi kan minimera vårt avfall. Vi sätter allt högre mål för vår avfallshantering. Idag har vi byggt hus med 0 % avfall till deponi, så vi vet att det går med bra planering och tidigt satta mål i projektet. 

Vatten

Vatten är den fjärde kategorin i vår Gröna karta. Vatten blir en allt viktigare aspekt i hållbar utveckling. Vatten inkluderar inte bara vatten i våra vattenkranar utan är ett stort globalt system som påverkas av klimatförändringar och det är därför vi på Skanska arbetar proaktivt med vattenfrågan. Mer frekventa extremväder påverkar vårt vatten här i Sverige och Skanska har som mål att effektivisera, återanvända och återvinna vatten och på sikt skapa självförsörjande vattensystem. Genom att aktivt arbeta med vattenfrågan idag skapar vi inte bara bättre förutsättningar för framtida utmaningar här i Sverige utan vi skapar hållbara affärsmöjligheter i världen och kan bidra till lösningar i länder där det är eller kommer att vara akut brist på rent vatten.

Syftet med kriterierna för vatten i Gröna kartan är att hitta möjligheter att effektivisera vattenanvändningen i byggnaden. Det finns olika beräkningsverktyg beroende på verksamhet i byggnaden som, efter brukarindata är ifyllt, ger ett jämförelsevärde samt projektets resultat. Vatten för mat och dryck är undantaget så jämförelsevärdet skall ej ses som ett absolut värde.

Vattenanvändningen i en byggnad påverkas av flöden i armaturer och brukarbeteendet. I beräkningsverktygen kan man välja snålspolande armaturer och reducerar på så sätt sin vattenanvändning. Man kan även hitta lösningar för att förändra beteendet hos brukarna och uppnå ytterligare vattenbesparing. Beräkningsverktygen kan med fördel användas under projekteringen där man kan se olika typer av åtgärders påverkan på vattenanvändningen.