Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

EU GreenBuilding

GreenBuilding syftar till att effektivisera energianvändningen i lokaler. För att bli godkänd ska en ny byggnad ha ett energibehov som är minst 25 procent lägre än landets gällande energikrav. Skanska har beslutat att alla nya, egenutvecklade kommersiella lokaler ska klara både GreenBuilding och LEED.

Programmet GreenBuilding kommer från EU och i Sverige är det Sweden GreenBuilding Council som leder och samordnar projektet med Energimyndigheten som medfinansiär. En GreenBuilding godkänns av Sweden GBC som oberoende tredje part.

Lägre energibehov

För att bli godkänd som GreenBuilding ska byggnaden ha ett energibehov som är minst 25 procent lägre än landets gällande energikrav. För Sverige gäller att byggnadens uppmätta energibehov högst får vara 75 procent av energikravet i Boverkets Byggregler (BBR). För befintliga byggnader gäller 25 procent lägre energianvändning jämfört med innan renovering. Verifiering efter färdigställande och inflytt krävs för att visa att kraven uppfylls. Det blir ett kvitto för fastighetsägaren att den uppmätta energianvändningen överrensstämmer med den beräknade.

Energiledningssystem

Det krävs också att företaget har ett energiledningssystem för byggnaden. Där ska det framgå hur driften och uppföljningen av energibehovet ska skötas. En åtgärdsplan ska tas fram och återrapportering av energianvändningen ske årligen till Fastighetsägarna. Redan i planeringsfasen kan ett företag skicka in ansökan om GreenBuilding.

Mindre koldioxidutsläpp och klimatpåverkan 

Den lägre energianvändningen för en GreenBuilding ger upphov till mindre koldioxidutsläpp och klimatpåverkan. Bäst är att även se över vilka energislag som används. En fördel med GreenBuilding är att energi kommer i fokus och att ett fungerande energiledningssystem sporrar till kontinuerliga minskningar av energianvändningen. Detta leder i sin tur till lägre driftkostnader. 

De bästa byggnaderna kan även nomineras till GreenBuilding Awards med pris till bästa energieffektiviseringsarbete.

GreenBuilding Partner, två  nivåer

Ett företag som är GreenBuilding Partner får bestämma omfattningen av sitt deltagande. Det kan gälla en eller flera befintliga byggnader; nya eller sådana som renoverats de senaste fem åren. Som GreenBuilding Partner kan företaget delta på två nivåer:

  • Företagsnivå: Mer än 30 procent av företagets byggnader i Europa ska inventeras och ingå i åtgärdsplanen. För nybyggnation gäller att minst 75 procent av alla projekt ska klara GreenBuilding-kraven. 
  • Fastighetsnivå: En eller flera av företagets byggnader väljs ut att inventeras och ingå i åtgärdsplanen. 
    Skanska har beslutat att alla nya egenutvecklade kommersiella lokaler ska klara både GreenBuilding och LEED. Skanska är både en så kallad GreenBuilding Partner och ett Stödjande företag. Skanskas fastighetsutvecklingsverksamhet är partner på företagsnivå.

Stödjande företag innebär att vi som entreprenör har kompetens att stödja kunders arbete med att klara GreenBuilding och stöttar i det praktiska arbetet med att bli en GreenBuilding Partner. Vi hjälper er att genomföra den framtagna åtgärdsplanen.

Några exempel på Skanskas GreenBuilding-klassade projekt i Sverige är Hagaporten III i Solna, Sturegatan 1 i Sundbyberg, häktet i Sollentuna och centralsjukhuset i Karlstad.