Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Infraservice

För oss på Skanska innebär infraservice framkomliga vägar, säkra broar, välskötta grönytor och annat som ger dig en trygg och smidig vardag. Vi hjälper dig med allt som rör trafikanordningar, drift och underhåll och anläggningsarbeten. Varje dag, dygnet runt.


Anlita oss och gör både kostnads- och tidsbesparing. Vi tar ett helhetsansvar för uppdraget; från förslag på lösningar till projektering och utförande. Du slipper samordna flera olika leve-rantörer och kan lita på att jobbet blir utfört i tid, på rätt sätt och till lägsta möjliga kostnad.

“Våra medarbetares erfarenhet gör att du kan känna dig trygg. Oavsett om det handlar om trafikanordningar, drift och underhåll av vägar, eller anläggningsarbeten. ”

Bland våra kunder finns Trafikverket, kommuner, landsting, vägföreningar, skolor, fastighetsbolag och privatpersoner. 

Trafikanordningar

Det finns ett omfattande regelverk för arbeten på eller intill vägar. Låt oss sköta planeringen och hela trafikanordningen så du kan koncentrera dig på projektet. Vi på Skanska har lång erfarenhet av arbete i trafikerad miljö. Vi ger rådgivning, ritar godkända TA-planer, sköter nödvändig administration och tar hand om all kontakt med myndigheter.

Vid projektets start sätter vi ut materialet. Därefter sköter vi och anpassar avstängningen un-der projektets gång. När allt arbete är klart, tar vi på ett tryggt sätt bort trafikanordningen.

Säkerheten kommer alltid först för oss på Skanska. Vi har TMA-bilar och utmärkningsansva-riga som alltid jobbar säkert och strävar efter att maximera din produktion.

Vi erbjuder allt inom trafikanordningar: 

 • Rådgivning
 • Planering
 • TA-planer
 • Tillstånd
 • Utsättning
 • Underhåll
 • Daglig tillsyn 
 • Avetablering 

Väganordning av infraservice hos Skanska

Drift och underhåll

Vår verksamhet omfattar skötsel, drift och underhåll. I nära samarbete med dig som kund säkerställer vi att vägar, broar, offentliga miljöer och anläggningar håller hög driftsäkerhet och kvalitet. 

Brounderhåll

Underhållet av en bro ska skötas av specialister för maximal säkerhet. Vi sköter även om det årliga underhållet där vi spolar, röjer, inspekterar och dokumenterar eventuella förändringar. Behöver bron rustas upp? Vi har lång erfarenhet av både enkla och utmanande reparations-arbeten. Läs mer längre ner.

Belysningsunderhåll

Hos oss kan du få hjälp med allt från nyanläggning till upprustning av befintliga belysningsan-läggningar. Dessutom erbjuder vi bland annat:

 • Underhållsplaneringar utifrån anläggningens behov
 • Årliga besiktningar inklusive lampbyten
 • Felavhjälpande underhåll i samband med fel i anläggningarna
 • Reparationer av skador efter trafikolyckor
 • Eldriftsansvar

Skyltning vid vägarbete

Drift och underhåll av vägar

Framkomliga vägar gör att bilar, lastbilar och bussar rullar tryggt genom Sverige. Vår erfa-renhet av beläggnings- och grusvägsunderhåll gör att vägarna är säkra och håller länge. Till vår hjälp har vi egna asfaltverk, grustäkter, maskiner, utrustning och kompetenta medarbetare.

Vintervägen blir trygg med snöröjning, sandning och saltning. På sommaren hjälper vi dig med renhållning av vägen samt skötsel av planteringar och gräsytor vid rastplatser. 

Vi underhåller också trafikutrustning som viltstängsel, skyltar och vägräcken. Allt för att sä-kerheten längs vägarna ska upprätthållas. 

Skötsel av utemiljö

Tillsammans med dig som kund säkerställer vi att dina utemiljöer är tilltalande och under-hållna för sin funktion. Vi håller rent, vårdar grönytor, underhåller vägar och genomför besikt-ningar av lekredskap. Behöver ni reparationer eller omformning av anläggningar, sköter vi det från utredning till färdigt arbete.

 

Anläggningsarbeten

 

Beläggningsarbete utförs i ett körfält längs en väg

 

Broreparationer

Skanska erbjuder specialiserade enheter för broreparationer som säkerställer att arbetena utförs säkert, effektivt och med brons livscykel i fokus. Vi har lång erfarenhet av reparat-ionsarbeten av tätskikt, kantbalkar, övergångskonstruktioner, lager, räcken, med mera. Gi-vetvis erbjuder vi även utredning, projektering och all handläggning till dina broar.

Markanläggning

Vänd dig till oss för att få hjälp med alla typer av mindre mark- och anläggningsar-beten. Vi asfalterar och schaktar samt utför ledningsarbeten, brokonstruktioner, betongarbeten, större trädgårdsanläggningar och lekplatser. Arbete i trafikerade om-råden är något vi är vana vid. Vi arbetar med både ombyggnads- och nybyggnads-arbeten inom vägnät och ledningsschakt.