Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Pålgrundläggning

När marken inte är tillräckligt stabil krävs en ordentlig pålning för att skapa en hållfast konstruktion med en stabil grund. Skanska kan erbjuda optimala lösningar med allt från konstruktion och design av högkvalitativa och kostnadseffektiva pålar till väl genomförda projekt. Dessutom har vi egna moderna fabriker där vi tillverkar betongpålar.

Oavsett om det är en fastighet, en väg eller en bro som byggs är det viktigt att konstruktionen anläggs på en stabil grund. Vi utgår alltid ifrån markens egenskaper och förutsättningar när vi väljer pålningsmetod. De vanligaste metoderna är slagna eller borrade pålar. Pålarna installeras i bärkraftigt berg eller jordar. På detta vis skapas en hållfast grund för en framtida konstruktion.

Det finns en mängd olika sorters pålar som är anpassade för marker och jordar. Utifrån projektets förutsättningar hjälper vi gärna till för att välja rätt påle och grundläggningsmetod.

De olika påltyperna vi använder är:

Spetsburen påle  
Om det är möjligt med neddrivning till fast underlag så används spetsburna pålar. Byggnadens last överförs då direkt till det fasta underlaget via pålen.

Friktionspåle  
I sandjordar där neddrivning inte är möjlig används friktionspålar. Lasten från byggnaden tas då upp av friktionen mellan jorden och pålens mantelyta.

Kohesionspåle  
I lerjordar där neddrivning till berggrunden inte är tekniskt eller ekonomiskt motiverat använder vi kohesionspålar. Kohesionskrafterna mellan leran och pålens mantelyta tar upp lasten från byggnaden.