Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Energieffektivisering

Energieffektivisering utgör en viktig del av Skanskas kunskapsbank Miljonhemmet. Åtgärder som sänker energianvändningen går att räkna hem både för fastighetsägaren och samhället i stort.

Riksdagen har beslutat om ett mål att minska den totala energianvändningen per upprymd area i bostäder och lokaler med 20 procent till 2020 och med 50 procent till 2050 (i förhållande till användningen 1995).

Miljonprogrammet läcker energi

Nyckeln till att uppnå riksdagens mål är att energieffektivisera det befintliga fastighetsbeståndet. En stor andel består av de hus som behöver förbättras genom energieffektiviseringsåtgärder är byggda under miljonprogramsåren. Upptill en fjärdedel av Sveriges befolkning bor i dessa hus som läcker enorma mängder energi.

Tilläggsisolera ytterväggar och tak

Skanska var med och byggde miljonprogrammet och vi har under åren som gått gjort både större och mindre renoveringar i husen. All kunskap har vi samlat i vår kunskapsbank, Miljonhemmet, där energieffektivisering utgör en viktig del.

Vår erfarenhet har lärt oss vikten av att skapa välisolerade täta hus för att sänka energianvändningen. Därför måste ytterväggar och tak tilläggsisoleras och fönster bytas ut. Det räcker sällan med en enstaka åtgärd. Sätter du exempelvis in ett FTX-system (från- och tilluftsventilation med återvinning) och inte har ett tätt hus så uppnås inte önskvärd effekt. Den här typen av kombinerade tekniska åtgärder leder till energieffektiva hus. Skanska har en rad tekniska verktyg och lösningar som kan kombineras för att skräddarsy energibesparande åtgärder som passar alla typer av hus

Att börja arbetet med att inventera sin fastighet och räkna på olika alternativ är viktigt. Därför är det bra när vi involveras tidigt i projektet och kan visa vilka alternativ för energieffektivisering som finns för just din fastighet.

Därför läcker miljonprogrammet energi

Miljonprogrammet var inte tänkt att stå i mer än 40 år. Materialval gjordes utifrån detta och dåvarande energipolitik och byggregler. Nu har 40 år gått och i dag finns det helt andra krav på energieffektivitet. Att miljonprogrammet läcker energi har många orsaker, bland andra:

  • Klimatskalen (tak, väggar och fönster) har för tunn isolering.
  • Balkonger, bjälklag och bärande väggar fungerar som köldbryggor.
  • Fönstrens U-värde är för högt.