Du är här

Skanska i Sverige

Här hittar du information om Skanskas verksamhet i Sverige.

Stäng

Vad letar Skanska efter?

Vid bedömningen av tävlingsbidragen utgår vi från de behov Skanska har för att bygga mörkgrönt. Dessa delas upp i fyra olika områden; energi, klimat, material och vatten. Tävlingsbidrag bör möta minst ett av dessa behov.

Energi

Teknik och systemlösningar som på ett kostnadseffektivt och smart sätt bidrar till byggnaders mörkgröna energiprestanda (noll- och plusenergibalans), genom att bidra till betydligt förbättrat klimatskal eller installationsteknik, ett effektivt utnyttjande av förnybar energi och/eller genom att lagra energi. 

Av särskilt intresse är exempelvis nya superisolerande isoleringsprodukter, förbättrade metoder och produkter för värmeväxling, uttag av bergvärme, värmelagring, fastighetsnära lösningar för lagring av elektricitet vid en tänkt överproduktion av sol- eller vindel, smarta fastighetsnära och/eller byggnadsintegrerade lösningar med solceller, solvärme och/eller vindkraft.

Lösningar och teknik som hjälper brukare att minska sin energianvändning genom ett ändrat beteende eller genom smarta systemlösningar för exempelvis bostäder, är intressanta.

För väg- och anläggningsprojekt har vi fokus på produktion av förnybar energi i storskaliga energiparker samt integrerade konstruktioner med exempelvis solceller eller värmeåtervinning kombinerat med annan funktion.

Klimat

Skanska mäter byggprojekts koldioxidbelastning genom att summera beräknade koldioxidutsläpp från inbyggda material, transporter, arbeten på byggplatsen med mera. Vi är intresserade av material, bränsle, arbetsmaskiner och annat som medför så låga klimatpåverkande utsläpp som möjligt. Målsättningen är nära noll i klimatutsläpp genom minimerade utsläpp samt kompensation med koldioxidreducerande åtgärder. 

Av särskilt intresse är sätt att minimera stommars koldioxidutsläpp, till exempel genom en minskad användning av cement, med hjälp av materialskikt eller dylikt ta upp koldioxid ur luften, nya lågemitterande, fossilfria bränslen med särskild tonvikt vid bränslen för tunga fordon och starka arbetsmaskiner. Även fordon för användning vid byggarbetsplatser, som fordon och arbetsmaskiner som drivs av el eller biobränslen, eller väldigt bränslesnåla maskiner är av intresse.

Logistik- och transportlösningar för byggsektorn, där vi kan minimera transporter av material och massor till och från byggplatsen är viktigt. Det innebär exempelvis att in situ-metoder för rening av vatten och/eller jord är väldigt intressanta – exempelvis i form av ekosystemtjänster med hjälp av växter och mikroorganismer.

Material

Skanskas målsättning är att alla prioriterade byggnadsmaterial ska vara godkända av materialdatabaserna Sunda Hus eller Byggvarubedömningen samt vara fria från farliga ämnen. Vårt byggavfall ska inte deponeras; allt ska återvinnas antingen via energiåtervinning eller materialåtervinning. Skanska har alltså behov av att hitta tekniskt väl fungerande material som uppfyller våra miljökrav. För många materialgrupper finns det alternativ, men för vissa materialgrupper saknas bra val.

Av särskilt intresse är exempelvis slitstarka mattor av plast eller dylikt som passar offentliga miljöer och som inte innehåller utfasningsämnen, träskydd (nya träprodukter eller nya träskyddsmedel), rostskyddsmedel, metaller (innehåll i elektriska och andra installationsprodukter). Vad gäller byggavfall, vill vi gärna se utvecklade möjligheter att ta till vara spill från byggplatsen och lämna detta åter till fabriken för materialåtervinning. Material som delvis eller helt består av återvunnet material är också av stort intresse, liksom innovativa och kostnadseffektiva sätt att rena och återvinna exempelvis förorenade massor.

Vatten

Inom vatten är vår långsiktiga mörkgröna målsättning att minimera vår vattenanvändning. Allt vatten som inte används för matlagning och dryck ska återvinnas och användas på nytt så att vattenförbrukningen blir nära noll.

Av särskilt intresse är exempelvis vattensnåla armaturer och nya idéer för att kunna rena och återanvända vatten. Speciellt intresserade är vi av lösningar, som till exempel lokala reningslösningar och/eller ekosystemtjänster, som tar tillvara på regnvatten och sådant vatten som redan är använt inom fastigheten eller anläggningen och renar vatten på plats i fastigheten eller i närområdet.