c

Vår vision om klimatneutralitet 2050

Klimatförändringen är en av mänsklighetens stora utmaningar och vi har ett ansvar för kommande generationer att bidra med lösningar och att minska vår egen klimatpåverkan. Skanska Sverige har antagit en vision om att nå klimatneutralitet 2050.

Vi vill uppnå klimatneutralitet i hela värdekedjan: vår produktion och våra byggprojekt, material från leverantörer och underentreprenörer samt kundernas drift av det vi bygger. Vår vision omfattar även att vi bygger klimatsäkert i projekten så att hus, vägar och anläggningar är byggda för att klara ett förändrat klimat.

Vi har redan påbörjat resan

Redan nu är våra byggprojekt och vår tillverkning av asfalt och betong en del i klimatarbetet som minskar klimatutsläppen. Vi vill lyfta klimatarbetet med våra leverantörer och underentreprenörer eftersom det är i tillverkningen av allt byggmaterial som största klimatutsläppen sker. Vi ser gärna att våra kunder ställer krav på klimatåtgärder.

Idag använder vi klimatkalkyler i de flesta av våra projekt. En klimatkalkyl ger en unik bild av projektets klimatpåverkan och stärker dess miljöprofil. En klimatkalkyl visar tydligt hur olika material och arbetssätt påverkar utsläppen av växthusgaser i byggprojektet. Tillsammans med en ekonomisk kalkyl kan beslut om åtgärder fattas, där hänsyn tas till både ekonomi och klimatpåverkan.

Olika styrmedel

För att driva det interna klimatarbetet använder Skanska olika styrmedel, till exempel miljöavgifter på flygresor och interna miljömärkningar. Avgifterna samlas i en klimatpott som används till specifika gröna utvecklingssatsningar och investeringar. Skanska redovisar bolagets direkta och indirekta utsläpp externt genom Carbon Disclosure Project som är ett frivilligt internationellt rapporteringssystem inom klimat. Skanska har under senare år varit det byggföretag som fått högst poäng i denna ranking.

Senast uppdaterad: 2017-03-22